Høring – Forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften

Til Legeforeningen

31. august 2018

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i dette høringsdokumentet at behovet for å endre egenandelsregisterforskriften har oppstått på grunn av et oppdrag som departementet har gitt Helsedirektoratet. Det har nemlig vist seg at forskriften er til hinder for at Helsedirektoratet kan utføre dette oppdraget.

 

Oppdraget som Helsedirektoratet har fått fra departementet er å vurdere effekter av endringer i egenandelstakordningene, inkludert betydningen av ulike sosioøkonomiske forhold. Det fremgår av høringsdokumentet at Helsedirektoratet har kommet frem til at dette oppdraget ikke kan gjennomføres fullt ut uten å koble opplysninger fra egenandelsregisteret med opplysninger fra NAV og Skattedirektoratet. Og denne koblingen kan ikke gjøres uten at forskriften om egenandelsregisteret endres.

 

NFA vil påpeke at Helse- og omsorgsdepartementets høringsdokument ikke inneholder en selvstendig vurdering av hvorvidt det det finnes andre måter å gjennomføre oppdraget som departementet har gitt direktoratet, det vil si om oppdraget kan utføres uten å koble opplysninger fra egenandelsregisteret med opplysninger fra NAV og Skattedirektoratet.

 

For det andre vil NFA påpeke at det i høringsdokumentet ikke tas stilling til om oppdraget som departementet har pålagt direktoratet er tilstrekkelig viktig at det rettferdiggjør den foreslåtte endringen i egenandelsregisterforskriften. Det opplyses at opplysningene som vil fremkomme ved å koble opplysninger fra egenandelsregisteret med opplysninger fra NAV og Skattedirektoratet skal brukes av myndighetene til å foreta endringer i egenandelsordningen. Men det ser ikke ut til at man har vurdert hvor stor eller liten betydning disse opplysningene har for at myndighetene skal kunne videreutvikle egenandelsordningen.

 

De foreslåtte endringene i forskriften vil gjøre det mulig å koble personopplysninger som det hittil ikke har vært tillatt å koble sammen. Hensikten er utvilsomt god, nemlig å bringe til veie opplysninger som kan brukes til en god og rettferdig fordeling av offentlige velferdsgoder. Kobling av personopplysninger fra ulike registre med liknende gode hensikter utføres i stadig større utstrekning i Norge. De gode hensiktene og den sterke tiltroen til at omfattende registerbaserte opplysninger er et uunnværlig hjelpemiddel for myndighetene fører etter NFAs mening til hensynet til personvern og taushetsplikt blir nedprioritert.

 

NFA mener i og for seg ikke at det er stor fare for at den koblingen av opplysninger som Helsedirektoratet i første omgang ønsker å gjennomføre vil føre til føre til brudd på personvern og taushetsplikt. Likevel vil vi minne om at de siste årene har det forekommet alvorlige hendelser der enorme mengder personopplysninger har kommet på avveie fra offentlige institusjoner. Vi vil dessuten påstå at den kumulative effekten av å registrere stadig mer opplysninger om innbyggerne og lage stadig flere koblinger mellom ulike registre kan være meget uheldig. Og når det gjelder utlevering av opplysninger som er innhentet i helsevesenet, så kan en kumulativ effekt være at befolkningens tillit til helsevesenet blir svekket.