Høring – forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet 09.03.20

Til Legeforeningen

9. mars 2020

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår i dette høringsnotatet en ny bestemmelse som er ment for å sikre at leger, psykologer og optikere har adgang til å melde fra til offentlige myndigheter ved visse helsesvekkelser som er, eller kan være, av fare for trafikksikkerheten.

Departementet foreslår en ny §34a i helsepersonelloven, samt endringer i §34.

Endringene kan oppsummeres i tre hovedpunkter:

1. Leger, psykologer og optikere har i dag en plikt til å gi melding til offentlige myndigheter dersom en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, og helsetilstanden antas å ikke være kortvarig. Det foreslås ingen materielle endringer i meldeplikten. Det foreslås imidlertid at også flygeledere inkluderes i meldeplikten.
2. Departementet foreslår også at helsepersonell skal få mulighet til å melde fra om loser og førere som det stilles helsekrav til innen sjøfart og på skinnegående kjøretøy. Departementet foreslår imidlertid ikke en meldeplikt for disse gruppene, men ønsker å sikre at det finnes en adgang til å melde fra, utover dagens mulighet til å melde fra i nødrettslignende tilfeller.
3. Departementet foreslår også å fjerne legers, psykologers og optikeres plikt til å oppfordre pasienter som ikke oppfyller helsekravene til å levere inn førerkortet eller sertifikatet. Departementet mener det er mer hensiktsmessig å gi pasienten beskjed om at vedkommende ikke kan føre framkomstmiddelet før helsetilstanden har bedret seg.

Generelt vil en alminnelig kliniker være i befatning med slike problemstillinger i svært liten utstrekning. En enkelt fastlege har få flygere, få loser og få flygeledere på sin pasientliste, om enn noen. Man kan anta et snitt på 0,35 flygere og 0,1 flygeledere per fastlegeliste. Begge yrkene har spesielle helsekrav og screeninger for uhelse for å defineres som skikket.
Sannsynlighet for uhelse som gjør en ikke skikket til arbeidet de har, må antas å ligge betydelig lavere enn for befolkningen generelt. Å prioritere at alle landets fastleger skal kjenne til regelverk og helsekrav for disse yrkesgruppene er uhensiktsmessig bruk av fastlegers tid. Så lenge myndighetene definerer egen helseklareringer og krav til ulike yrkesgrupper, samt egen sertifiseringsordning for slike, bør man også lage et system som ivaretar vurderingene innenfor systemet. Når man har definert et behov for ekstra innsikt og kompetanse på området, virker det å være en argumentasjonsbrist i å pålegge andre helseaktører en plikt til å kjenne samme regelverket, nærmest på lik linje med aktørene som har kurset seg og mottatt egen sertifisering for å forvalte reglene.
Man bør etablere en meldeordning utenfor sertifiseringsordningen, hvor man kan melde en bekymring, som igjen bør føre til at det må avkreves en ny vurdering av aktuelle forhold hos sertifisert lege. En slik bekymring meldes ut fra medisinsk skjønn og ikke plikt ut fra et omfattende regelverk. Å tilplikte andre helseaktører virker urimelig og bør avvikles fremfor å utvide ved å også inkludere flygeledere.
Innhenting av nødvendig data må besørges av den som skal gjøre vurderingen. De instansene som man evt. må pålegge arbeid for å utlevere slike data må selvfølgelig honoreres for arbeidet. All slik kommunikasjon og melding må skje elektronisk innenfor det meldingssystemet som allerede finnes innenfor det offentlige helsevesenet. Å etablere andre meldingsstrukturer vil svekke etterlevelse. Dersom en lege enkelt kan sende elektronisk melding fra sin EPJ, hvor han melder bekymring til en definert adresse, vil dette kunne være rask og effektiv kommunikasjon som bør kunne ivareta behovet for melding. En slik struktur bør etableres for loser som også omtales i høringen.

Oppsummert:
NFA mener at man skal gå bort fra meldeplikt for uhelse hos flygere, og at flygeleder følgelig heller ikke skal ha en slik ordning. Vi oppfordrer myndighetene til å etablere et godt og funksjonelt meldesystem som kan bygge på medisinsk skjønn hvor bekymring for helse enkelt og raskt kan meldes til kompetent beslutningstager. Øvrige endringer som foreslås i høringen har vi ingen innvendinger mot.

 

Med vennlig hilsen
Marte Kvittum Tangen                             Torgeir Hoff Skavøy
leder                                                              styremedlem