Høring – Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding)

Til Legeforeningen

31. august 2018

NFA støtter i prinsippet overgang til elektronisk dødsmelding, men det er en ufravikelig forutsetning at elektronisk dødsmelding er fullt integrert i EPJ hos fastlege, på legevakt, på sykehus og i sykehjem før systemet tas i bruk.

I kapittel 3.1.1 står det at «Melding av dødsfall og dødsårsak blir etablert som to integrerte løsninger, men for legen vil de oppfattes og fremstå som én enhetlig løsning. Det etableres en frittstående webløsning med mulighet for frivillig integrasjon i det pasientadministrative systemet og elektronisk pasientjournal (PAS-EPJ). For legen vil en fullintegrert løsning gi best brukeropplevelse og sømløshet, men dette er ikke en forutsetning for bruk av løsningen.»

NFA er uenig i at integrering i PAS-EPJ ikke er en forutsetning. Å innføre en web-løsning som krever ekstern pålogging vil medføre et mer tungvint system enn dagens papirbaserte, og vil ikke være framtidsrettet. Integrering med EPJ vil gi bedre muligheter for å innhente opplysninger om helsetilstand og mulige medvirkende dødsårsaker, og vil gi en faglig og arbeidsflytmessig god løsning. Når det utvikles en webløsning som gir mulighet for integrasjon med PAS-EPJ må denne integrasjonen ikke være frivillig for EPJ leverandørene, men en forutsetning for innføringen av systemet.

Det foreliggende forslaget oppfyller ikke denne forutsetningen, vi ber om at forslaget trekkes og at man kommer tilbake med et funksjonelt og fullintegrert system for elektronisk dødsmelding.

Tilleggsbemerkning: En sannsynlig årsak til sen eller mangelfull utfylling av dødsmeldinger kan være at dødsårsakslisten er mangelfull og veiledning er vanskelig tilgjengelig. Listen over «lovlige» dødsårsaker er moden for revisjon. En oppdatert dødsårsaksliste og elektronisk veileder bør utvikles parallelt med elektronisk dødsmelding.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                                                     Anette Fosse    

Leder                                                                                                  Styremedlem