Høring – forslag til endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek 10.8.2020

Til Legeforeningen

10. august 2020

Legemiddelverket gjennomgår årlig listen over legemidler som kan selges utenom apotek (LUA-listen). I forbindelse med årets gjennomgang har Legemiddelverket foreslått å gjøre følgende endring i listen:

  • Reseptfrie pakninger av nesespray med flutikason, mometason, triamcinolon og budesonid tas inn i LUA-ordningen. 
  • Reseptfrie kombinasjonspakninger av ekonazol vagitorie 150 mg (depot) + 1 % krem tas inn i LUA-ordningen. 
  • Reseptfrie kombinasjonspakninger av klotrimazol 500 mg vaginalkapsel + 10 mg/g krem tas inn i LUA-ordningen. 

I tillegg foreslår Legemiddelverket å endre minimumsutvalget for smertestillende legemidler: 

  • Ibuprofen tas ut av minimumsutvalget. 

Det legges til fotnoter med alternative styrker/legemiddelformuleringer av paracetamol ved langvarig legemiddelmangel hos grossist. 
 
 
Reseptfrie pakninger av nesespray med flutikason, mometason, triamcinolon og budesonid tas inn i LUA-ordningen. 
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) vurderer det som uhensiktsmessig å legge til nesespray med flutikason, mometason, triamcinolon og budesonid i LUA-ordningen. Dette er produkter som er godkjent for reseptfri bruk hos voksne over 18 år til korttidsbehandling, samtidig som respons først opptrer etter flere dagers behandling, og de må brukes regelmessig for å oppnå maksimal effekt. Dette vil trolig medføre et visst behov for veiledning utover informasjonen i pakningsvedlegget. I LUA-ordningen er det ikke tillatt med veiledning, og det er derfor viktig at kunden selv enkelt kan vurdere og velge riktig legemiddel. Det vil også ofte være behov for utredning og diagnostikk, og det finnes i dag også varige behandlingsmuligheter mot noen former for sesongallergi (vaksinering).  
Legemiddelverket argumenterer med at det allerede finnes nesesprayer mot allergi i LUA-ordningen, som natriumkromoglikat og levokabastin, og at disse har samme bruksområde. NFA er ikke kjent med at natriumkromoglikat er registrert som nesespray i Norge overhodet, denne ble avregistrert i 2018? Levokabastin nesespray har indikasjonen allergisk rhinitt, men har en helt annen virkningsmekanisme (potent, hurtigvirkende og selektiv histamin H1-antagonist), interaksjonspotensiale og bivirkningsprofil enn en steroidnesespray.  
Legemiddelverket argumenterer også med at steroidnesesprayer (flutikason, mometason, triamcinolon og budesonid) ikke har neon spesielle kontraindikasjoner, og at informasjonen om advarsler og forsiktighetsregler er godt beskrevet i produktinformasjonen. En absolutt kontraindikasjon for flutikason og mometason er lokale infeksjoner i neseslimhinnen som herpes simples og andre viral infeksjoner. Herpes simples er ikke en sjelden diagnose og kan forekomme samtidig med allergiske plager. Det er også slik at i dagens pandemisituasjon med risiko for virale neseinfeksjoner skal man være ekstra forsiktig med steroidnesespray ved nesetetthet og bør få veiledning om snarlig testing. Ved nylig gjennomgått kirurgisk inngrep i nesen eller neseskade skal man også vente med steroidnesespray til skaden er helet. 
Videre skriver Legemiddelverket at pakningsvedlegget har informasjon om at pasienten må oppsøke lege etter 7 dager uten effekt av legemidlet, samt å ikke bruke nesesprayen i mer enn 3 mnd. Disse advarslene argumenterer Legemiddelverket med at bidrar til å redusere risikoen for feildiagnostisering og langtidsbruk uten legekontakt. Noen allergisesonger er korte, men kan allikevel være svært plagsomme. NFA mener det kan være behov for en legevurdering før 3 mnd bruk. Det vil f.eks være nyttig å få en vurdering av om dette er symptomer som oppstår på samme tidspunkt på året regelmessig.  
Det vil ved utlevering uten resept eller utenom apotek-ekspedering heller ikke bli informert om mulige interaksjoner, signifikante interaksjoner mellom flutikasonpropionat, mometason, triamcinolon og potente CYP3A-hemmere kan forekomme. 
 
NFA ser ikke at det foreligger vektige grunner for at disse preparatene bør inkluderes i LUA-ordningen.  
 
 
 
Reseptfrie kombinasjonspakninger av ekonazol vagitorie 150 mg (depot) + 1 % krem og reseptfrie kombinasjonspakninger av klotrimazol 500 mg vaginalkapsel + 10 mg/g krem tas inn i LUA-ordningen. 

Legemiddelverket foreslår at legemidler til behandling av soppinfeksjon i skjeden (ekonazol kombinasjonspakninger med 150 mg vagitorie (depot) + 1% krem og klotrimazol kombinasjonspakninger 10 mg/ g krem + 500 mg vaginalkapsel) tas inn i ordningen. Det er godt gjort rede for både fordeler og ulemper med dette, og NFA støtter at både kombinasjonspakninger av ekonazol vagitorie/krem og av klotrimazol vaginalkapsel/krem tas inn i LUA-ordningen. 
 
Endringer i minimumsutvalget  
Minimumsutvalget er en bestemmelse som sier at utsalgsstedene i LUA-ordningen som ønsker å selge smertestillende legemidler og slimhinneavsvellende nesespray alltid må kunne tilby et minimumsutvalg av legemidler. Hensikten med minimumsutvalget er å unngå at valg av behandling styres i en medisinsk uønsket retning basert på det butikken velger å lagerføre.  

Legemiddelverket foreslår at Ibuprofen tas ut av minimumsutvalget med begrunnelse i leveringsproblemer. NFA støtter at Ibuprofen tas ut av minimumsutvalget, men ønsker en faglig ny vurdering av om det bør være inkludert i LUA-ordningen. Vi ønsker at ibuprofen skal tas helt ut av LUA ordningen, da NSAID har mange uheldige bivirkninger og stor interaksjonsrisiko.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Marte Kvittum Tangen                                              Katrine Prydz 
leder NFA                                                                      styremedlem NFA