Høring «Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.»

Til Legeforeningen

13. mai 2019

- fravær under spesialistutdanningens første del
- fritak fra krav for spesialistgodkjenning ved
- opprettelse av nye spesialiteter
- trygderefusjon for leger i vikariater
Departementet sender på høring noen endringer i spesialistforskriften. De skriver bla a at det har oppstått behov for å endre dagens regelverk for at det skal kunne ytes trygderefusjon til leger som tiltrer vikariater som fastleger og lege i kommunalt organisert legevakt uten å ha gjennomført norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene i spesialistutdanningens første del. Departementet mener det er viktig å stille kvalitetskrav både til fastlegeordningen og legevakttjenesten. Dette må likevel ikke være til hinder for rekruttering av leger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
NFA har et fagmedisinsk utgangspunkt for å vurdere endringene. Vi ønsker faglig kvalitet i fastlegeordningen og i legevakttjenesten, men er enige i endringene som er foreslått. Disse endringene er nødvendige for bla a å hindre at enkelte kommuner skal stå uten nødvendig fastlege og legevakttilbud, og innebærer et så lite inngrep i kvalitet at de er fullt ut akseptable. Kvalitetskrav må ikke bli så strenge eller «firkantede» at det fører til en dårligere tjeneste for befolkningen.


Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                            Kjartan Olafsson
Leder                                                                         Styremedlem