Høring - Forslag til endringer knyttet til Helsekravforskriften vedrørende petroleumsvirksomheten til havs

Til legeforeningen

27. juni 2014

 

Helsedirektoratet har sendt forslag til endringer i Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (Helsekravforskriften) med tilhørende veileder og fagplaner for oppdateringskurs for resertifisering som petroleumslege og dykkerlege.

Endringen i veilederen er hovedsakelig avklaringer og uklarheter i tillegg til noen nye helsekrav for dykkere. Det er utarbeidet ny fagplan for oppdateringskurs resertifisering som petroleumslege. I tillegg er fagplanen for oppdateringskurset for dykkerleger oppdatert.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har ingen innvendinger til endringene. Vi mener det er godt begrunnet og fornuftig å utvide godkjenningstiden fra tre til fem år for petroleumslegene.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Ørjan Waldenstrøm

leder NFA                                           styremedlem