Høring - Forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv

Til Legeforeningen

18. august 2017

Forslaget inneholder utfyllende bestemmelser til de nylig vedtatte endringene i tobakksskadeloven som innfører en registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og -surrogater.

I høringen foreslår departementet bestemmelser om registreringsplikten for virksomheter, herunder hvilke opplysninger som skal registreres og unntak fra registreringsplikten. Internkontrollkravet, og internkontrollens innhold. Det gis bestemmelser om tillsynet, og hvordan dette skal utføres, bl.a. om at tilsyn kan være åpent eller anonymt, tilsynsfrekvens og særlige momenter det skal føres tilsyn med. Forskriften inneholde også beskrivelse av hvilke momenter som kan vektlegges i vurderingen av om det skal ilegges salgsforbud og bestemmelser om utregning av og satser for avgiftene

 

Norsk forening for allmennmedisin er glad for at regjeringen har stor oppmerksomhet på tobakk og tobakkens skadelige virkninger.

Den foreliggende forskriften er et resultat av en lang prosess. Det var Stortingets intensjon å innføre en godkjenningsordning for utsalgssteder for tobakk. Denne ordningen ble ikke iverksatt. Regjeringen ønsker i stedet å etablere en registreringsordning med en tilhørende internkontrollplikt og et forsterket tilsyn av utsalgssteder for tobakk. NFA har tidligere gitt uttrykk for at vi mener at det ville være bedre med en godkjenningsordning. Det mener vi fortsatt. Vi har ingen tro på at et register eller en plikt til internkontroll  vil redusere tobakksbruken.

Vi tror dette blir et lite viktig register og har følgelig ingen sterke meninger om hva som bør registreres eller hvordan dette skal gjøres.

Vi er enig med departementet i at det er viktig med et stramt tilsyn og synes det som er foreslått om tilsynet med utsalgssteder virker hensiktsmessig med et lite unntak, vi anbefaler at det forskriftsfestes at tilsynet gjennomføres 2 ggr årlig på hvert sted, oftere ved behov.

 

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                    

Leder