Høring – forslag til gjeninnføring og utvidelse av rett til pleiepenger etter barnets død (folketrygdloven §9-10) 7.12.19

Til Legeforeningen

7. desember 2019

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til gjeninnføring og utvidelse av rett til pleiepenger etter barnets død (folketrygdloven §9-10). I høringsnotatet foreslår departementet at alle som mottar pleiepenger på det tidspunkt barnet dør, skal ha rett til pleiepenger i en overgangsperiode. Dagens regelverk er slik at retten til pleiepenger opphører når barnet dør, uavhengig av hvor lenge foreldre har fått pleiepenger. Det nye forslaget innebærer at alle som har mottatt fulle pleiepenger i minst 3 år vil få pleiepenger i en overgangsperiode på opptil tre måneder etter at barnet dør. Andre uten denne retten med hele pleiepenger under 3 år eller graderte pleiepenger skal ha rett til pleiepenger i en overgangsperiode på seks uker.
Høringsnotatet fra departementet grunngir godt hvorfor det er behov for gjeninnføring og utvidelse av rett til pleiepenger i en periode etter barnets død.
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter forslaget. Det er hensiktsmessig at dagens regelverk endres slik at foreldre til barn som dør har rett til pleiepenger også en periode etter at barnet døde. NFA ser at det kan være ekstra vanskelig for foreldre som har vært ute av arbeidslivet i mer enn 3 år å igjen orientere seg mot arbeid og at dette kan være grunnen til at det er fornuftig med en differensiering mellom 3 måneder og seks uker blant foreldrene. Vi mener allikevel at også foreldre som har mottatt pleiepenger i gradering eller under 3 år bør få rettighet til 3 måneder pleiepenger etter barnets død. Dette gjelder få tilfeller pr år og vi vil anta at en ganske stor del av disse foreldrene vil ha vansker med å komme tilbake til jobb etter 6 uker uansett. Barn som dør etter relativt kort tids sykdom vil ofte være barn med kreftsykdom eller som har vært utsatt for ulykker hvor de har hatt stort behov for stell og pleie før terminal pleie. Foreldrene vil da etter dødsfallet pga psykisk og fysisk påkjenning ofte ha rett til sykemelding, men det vil være en riktigere trygdeytelse at de får pleiepenger.


Med vennlig hilsen
Marte Kvittum Tangen
Leder