Høring - Forslag til lovendringer ­ Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester ­ kriterier og ventelister

Til Legeforeningen

9. november 2015

I dagens lovtekst har pasient og bruker rett til nødvendig helse­ og omsorgstjenester fra kommunen de oppholder seg i etter pasient­ og brukerrettighetsloven paragraf 2­1a.

Selv om det ikke kommer klart frem av lovteksten, har det vært en tolkning at dette også omfatter rett til heldøgnstjenester.

Regjeringen foreslår en lovendring til pasient­ og brukerrettighetsloven paragraf 2­1e, hvor en presiserer dette: « Pasienten eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse­ og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller bruker nødvendige og forsvarlige helse­ og omsorgstjenester.”

Den samme lovendring og presisering foreslås i helse­ og omsorgstjenesteloven paragraf 3­2a. NFA har ikke noe å bemerke med presisering av gjeldende lovtekst.

Det skal lages en forskrift om tildeling av slike tjenester. Vi ønsker å presisere at den forskriften som regjeringen  ønsker å utarbeide må  være håndterbar, legge vekt på forutsigbarhet og  ta i bruk de erfaringer og kunnskaper som hele den kommunale helsetjenesten sitter med om pasienten – også fastlegene. Departementet skriver at: «Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.”  Vi vil anmode departementet om å vurdere om det også kan være hensiktsmessig å innlemme tildeling av andre kommunale tjenester i den samme forskriften.  Dette kan gjøre tildeling av flere typer tjenester mer likt i hele landet og mer forutsigbart for brukerne.

Departementet forslår også at kommunen skal ha plikt til å føre ventelister på pasienter i kommunen som tilfredsstiller kriteriene. NFA vil peke på at det må være funksjonsnivået som avgjør om man skal tildeles kommunale tjenester – ikke hvor lenge man har stått på en venteliste. 

 

 

Det foreslås en helhetlig vurdering hvor følgende elementer normalt vil inngå:

­ brukerens/pasientens funksjonsnivå og hjelpebehov

­ medisinske vurderinger og diagnoser

­ prognoser mht. hjelpebehov, diagnoser oa.

­ pasientens/brukerens ønsker

­ tjenestetilbudet kommunen for øvrig kan tilby, herunder bl.a. hjemmetjenester og teknologi

­ hvor pasienten/brukeren bor og muligheten for å tilpasse boligen

­ pasienten/brukerens hjemmesituasjon, herunder pårørendesituasjon og annet nettverk.

 

NFA stiller seg positive til en slik forskrift, som vil gi mer forutsigbare og sammenlignbare tjenester mellom de ulike kommunene.

 

NFA vil presisere at det ligger mye kunnskap om pasientene i fastlegekorpset. Fastlegen har som regel kjent pasienten i mange år når pleie og omsorgstjenesten blir kjent med pasienten. Kommunene vil kunne gjøre seg nytte av denne kunnskapen dersom fastlegene trekkes inn i arbeidet med tildeling av kommunale tjenester. Vi vil derfor anbefale at fastlegen blir spesielt nevnt som en sentral premissleverandør i den kommende forskriften og at det vurderes å opprette møteplasser der fastlegene deltar i tildeling av kommunale tjenester.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin                                                                                     Eirik Viste

Leder                                                                                                  Styremedlem