Høring - Forslag til ny barnevernslov.

Til Legeforeningen

12. mai 2019

Forslaget er en oppfølging av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.
NFA stiller seg positivt til forslag om ny barnevernslov, og støtter intensjonen med forslaget som tar sikte på å gjøre endringer i loven slik at den er bedre tilpasset dagens samfunn; et nødvendig og godt grep ettersom den gjeldende Barnevernsloven er 25 år gammel.
Viktige samfunnsendringer som loven må ta hensyn til er bl.a. at familiemønstrene har endret seg, og at de fleste barn som barnevernet (BVT) er involvert i, har foreldre som ikke bor sammen. Stadig flere barn i Norge har også etnisk minoritetsbakgrunn.
NFA støtter det overordnede målet med arbeidet som har vært å bidra til en tidsriktig lov, som skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid og styrke rettssikkerhet og medvirkningsretten for barn.
Slik vi forstår det bygger den nye loven i stor grad på – og viderefører grunnstammen i dagens lov, regulerer de samme områdene og bygger på de samme grunnprinsippene.
Ettersom NFA er overveiende positiv til lovendringen, vil vi nøye oss med å kommentere noen av de mest sentrale endringen i loven.
- NFA mener det er viktig at loven tydeliggjør at det er «barnets beste» som skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser som involverer barn, og at det presiseres at BVT i større grad skal ta hensyn til barnets kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn.

- NFA støtter at BVT pålegges å gjøre en helhetlig vurdering av barnets omsorgssituasjon – noe som bety at i de tilfeller der foreldrene ikke bor sammen, må BVT undersøke både hjemmet der barnet bor fast og samværshjemmet. Det tydeliggjøres også at BVT alltid skal vurdere begge foreldre som part i saken. BVT får også hjemmel til å pålegge hjelpetiltak i samværshjemmet. Dette er endringer som er viktige i dagens samfunn der mange barn har foreldre som ikke bor sammen, og i saker hvor konfliktnivået mellom foreldrene er høyt.


- NFA ser det også som en styrke at lovens virkeområde i internasjonale saker utvides, slik at foreldre i Norge kan tilbys hjelpetiltak fra BVT når et barn oppholder seg i utlandet. Mens den gjeldende loven begrenser BVT virke til å gjelde barn som oppholder seg i Norge, er det foreslått at BVT også skal ha noe ansvar for barn som oppholder se i utlandet, men som har vanlig bosted i Norge.

- Loven legger opp til å sikre barn en større medbestemmelse og medvirkning. Forslaget om at BVT har adgang til å unnta barnets forklaring fra innsyn fra foreldrene, er en viktig endring som også kan få stor symbolsk betydning, og forhåpentligvis senke terskelen for at barn tørr å fortelle om omsorgssvikt og vold fra foreldre.

- Ved omsorgsovertagelse er det positivt at det foreslås en lovfestet rett til samvær og kontakt mellom søsken, noe som tidligere har vært et problemområdet. Separasjon fra søsken er unødvendig og ekstra belastning ved omsorgsovertagelser av barn i en ellers sårbar situasjon.

- NFA er videre glad for at loven tar sikte på å styrke og utvide ungdommers rett til ettervern i BVT, og stiller seg positiv til aldersgrensen utvides fra 23 til 25 år. Klinisk erfaring tilsier at dette er et viktig og godt grep.

- NFA støtter en lovfesting av BVTs ansvar for å ha en akuttberedskap og at BVT må vurdere om en bekymringsmelding krever umiddelbar oppfølging

• Vi mener at det er viktig at kommunene koordinerer det forebyggende arbeidet bedre. De må se tilbudet til barn og unge i sammenheng, og ha en plan for hvordan tjenestene skal samarbeide. NFA mener at det bør vurderes å bringe aktørene sammen på en slik måte at det er lettere å diskutere bekymringer om de barna man møter i sin praksis.


Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                  Bente Prytz Mjølstad
Leder                                                               Styremedlem