Høring – Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

Til Legeforeningen,

23. oktober 2018

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om å innføre en bestemmelse som gir adgang til å reservere offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner på nærmere angitte vilkår.

Med det gamle anskaffelsesdirektivet i EØS kunne oppdragsgiver utelukke kommersielle aktører fra anbudskonkurranse om helse- og omsorgstjenester (f.eks. ambulanse, eldreomsorg, rustjenester osv). I det nye anskaffelsesdirektivet ble skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester opphevet. Det førte til usikkerhet om muligheten til å reservere anbudskonkurranser innen helse- og sosialtjenester til ideelle organisasjoner. I åpne konkurranser sliter ideelle organisasjoner med å nå opp, bl.a. pga historiske pensjonskostnader og fordi det er vanskelig for oppdragsgiver å konkretisere ideelle organisasjoners kvalitative fordeler. Nå åpner rettspraksis i EØS-området for dette under visse betingelser. Regjeringen ønsker å legge til rette for at konkurranse om anskaffelser av helse- og sosialtjenester skal kunne reserveres for ideelle organisasjoner når visse vilkår er tilstede.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter Regjeringens mål med forskriftsendringen.  Som beskrevet i høringsnotatet gir ideelle organisasjoner en merverdi til samfunnet utover leveransen av de aktuelle helse- og sosialtjenester. En utfordring i dette bildet er store organisasjoner som etter hvert utvikler en kommersiell profil. Vi mener at organisasjoner som LHL - en aktør som eier både forsikringsselskap og spesialisthelsetjenester og som markedsfører sine tjenester mot befolkningen som et alternativ til den offentlige helsetjenesten ikke kan sees som ideelle organisasjoner. Aktører som agerer som ordinære private helseleverandører bør ikke regnes som ideelle, og bør ikke omfattes av definisjonen.

NFA støtter forslaget til definisjon av ideelle organisasjoner forutsatt at den innebærer en tydelig juridisk avgrensning mot slike kommersialiserte organisasjoner.

NFA mener i tillegg at definisjonen kan forsterkes ved å legge til «i sin helhet» i siste setning, slik:

"Ideelle organisasjoner er organisasjoner som ikke har profitt som formål, men som arbeider for å forfølge et sosialt formål eller for samfunnets beste. De ideelle aktørene skiller seg fra private kommersielle aktører ved at eventuell profitt i sin helhet skal reinvesteres i velferdstjenester eller i andre sosiale formål."

 

Generell betraktning rundt bruk av anbudskonkurranse for tjenester i helse- og sosialsektoren:

NFA er bekymret for den utstrakte bruken av anbudskonkurranse når det gjelder viktige tjenester og infrastruktur i helse- og omsorgssektoren. Anbudskonkurranser fører til kort tidshorisont og diskontinuitet i tjenester hvor det tar lang tid å bygge opp kompetanse og utstyr. Mange av disse tjenestene bør baseres på stabilt, kompetent personell med lokal og personlig kjennskap til brukere og samarbeidspartnere. Konkurranseutsetting bryter med disse grunnprinsippene. Aktuelle eksempler er båt- og luftambulansetjenestene, omsorgstjenester og rusinstitusjoner.

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin                                                                                     Anette Fosse    

Leder                                                                                                  Styremedlem