Høring - Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner

Til Legeforeningen

12. august 2016

Bakgrunn:
Direktoratet for e-helse har foreslått en selvklareringsordning for mobile helseapplikasjoner som utvikles med privatpersoner som målgruppe. Målsetningen er å gjøre det lettere for forbrukere å skille seriøse fra useriøse aktører og identifisere løsninger som vektlegger kvalitet og sikkerhet. Medisinsk-teknisk utstyr tiltenkt brukt av helsepersonell er allerede regulert av EU-direktiv.

I de senere år har vi sett en eksplosiv økning i antall mobile applikasjoner som kan brukes til å måle stadig flere parametere som berører vår helse. Kun fantasien setter grenser for hva som etter hvert kan måles, veies og telles med moderne mobiltelefoner og tilhørende sensorteknologi. Dette har skapt stor entusiasme og en nesten naiv utviklingsoptimisme i mange miljøer der man synes å tro at en kontinuerlig monitorering av en rekke fysiologiske parametere vil skape en sunnere befolkning. Selv om man kan måle og telle disse parametrene er det ikke dermed sagt at man bør gjøre det. NFA mener at vi selvsagt skal ta i mot og ta i bruk nye hjelpemidler som slike helseapper når de representerer et reelt fremskritt og er til hjelp for pasientene, men ikke før det foreligger vitenskapelig dokumentasjon som viser en klar helsemessig gevinst ved bruk av slike helseapplikasjoner.

I forslaget fra E-helsedirektoratet fremmes det et forslag om at alle apper som kan ha en effekt på helsen skal tilbys en frivillig selvdeklareringsordning der appen karaktersettes og listes opp på Helsenorge.no. Dette innebærer at alt fra treningsapper til skrittellere og svangerskapsråd apper vil kunne bli listet opp her. Dette vil bli en relativt omstendelig prosess. NFA tror ikke dette vil gi særlig verdi for brukeren. Det eksisterer allerede kjente og velbrukte lister over slike helseapper (eks: https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS) , både i Appstore fra Apple og i Google play er det også rikelig med tilbakemeldinger og oppsummeringer av erfaringer fra brukere. Det er lite sannsynlig at en sidepå helsenorge.no der produsentene selv skal vurdere sitt produkt etter noen predefinerte standarder, vil bidra med noe i tillegg til det som allerede eksisterer.  Mesteparten av utviklingen av slike applikasjoner befinner seg i andre land enn Norge og det er usannsynlig at norske erfaringer eller retningslinjer vil ha en styrende effekt på videre utvikling av appene.

Som fastleger ser vi allerede i dag klare tegn til at det overforbrukes ressurser i helsevesenet pga overdiagnostikk og overbehandling. Det synes rimelig å anta at ved å stimulere til økt bruk av slike helseapplikasjoner vil det medføre økt antall kontroller og tilleggsundersøkelser hos legen, med svært liten gevinst. Det må stilles krav til - og jobbes for - vitenskapelig dokumentasjon på mulige positive effekter og mulige utilsiktede negative effekter av slike målinger.

Dersom foreslått selvdeklareringsordning gjennomføres vil dette høyst sannsynlig brukes av produsentene til å legitimere bruken av slike apper. Det er uheldig om Direktoratet for e-helse bidrar til å legitimere helseoppfølging som ikke har dokumentert effekt og kan bidra til overdiagnostikk og overbehandling av friske.

NFA mener at helseapper som skal brukes av helsetjenesten til å måle fysiologiske parametere  i oppfølgingen av sykdom, skal deklareres som medisinsk teknisk utstyr som vanlig.

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin     

Leder

Per Martin Sommernes

Styremedlem