Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om fritt rehabiliteringsvalg.

Til Legeforeningen

31. august 2015

I april 2013 fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede mulige løsninger for å gi pasienter og brukere anledning til å velge hvor de skal motta opptrening og rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå.  
Departementet foreslår i dette høringsnotatet at retten til fritt behandlingsvalg skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Endringen innebærer også at rehabilitering senere kan fases inn i den nye godkjenningsordningen, som er en del av fritt behandlingsvalg. Det innebærer at pasienter med rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste kan velge rehabilitering innenfor det offentlige helsevesenet eller hos private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med et regionalt helseforetak.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener at når man først har innført fritt behandlingsvalg som et overordnet byråkratisk tiltak, bør også rehabilitering innlemmes i samme ordning. Fastlegene kan ikke ha oversikt hvilke institusjoner som har vurderingskompetanse og hvilke som ikke har. Det må derfor fortsatt være én EDI-adresse inn for henvisningene, slik at det er opp til hvert helseforetak å videresende henvisning til rette institusjon, alt etter om de har delegert vurderingskompetanse eller ikke.

Vi mener det bør være et ufravikelig krav at alle private institusjoner som innlemmes i ordningen, skal pålegges å kommunisere elektronisk. Mange private rehabiliteringsinstitusjoner sender i dag epikriser på papir og kan ikke motta elektronisk henvisning. Kommunikasjon begge veier må gå elektronisk, og det kan ikke være ulike skjema til ulike institusjoner.

Det er beskrevet at løsning via Helsenorge.no anses som en godt egnet informasjonskanal. Vi støtter et godt brukervennlig verktøy til hjelp for pasienter, men frykter at det ikke blir så brukervennlig som forespeilet, ikke så oppdatert som man skulle håpet og ikke en så god hjelp som man tenkte. Erfaringer fra frittsykehusvalg.no, er ikke veldig gode. Vi håper at verktøyet kommer på plass, når ordningen trer i kraft og ikke mange år senere.

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Torgeir Hoff Skavøy