Høring fra NFA – Etterutdanning av overleger og spesialister

Til Legeforeningen

7. februar 2016

Norsk forening for allmennmedisin støtter forslaget om en mer organisert etterutdanning for overleger og spesialister. Vi er av den oppfatning at våre kolleger på sykehus og i privat spesialistpraksis har vært samvittighetsfulle og flinke til å opprettholde høy faglig kvalitet og kompetanse, men vi har nok av og til sett at dette ikke alltid er tilfelle. Vi mener at det er på tide at det etableres et system som sikrer kompetansevedlikehold og utvikling for alle spesialister slik at alle som møter en spesialist kan være trygg på at vedkommende er oppdatert.

Vi har noen refleksjoner rundt den foreliggende planen. Først og fremst er vi usikre på hva det innebærer at etterutdanningen er obligatorisk for den enkelte spesialist. Særlig vil dette gjelde for avtalespesialistene der det ikke er anført hvilke konsekvenser det har for spesialisten eller for oppdragsgiver om utdanningen ikke blir gjennomført. Det er redegjort for noen konsekvenser for arbeidsgiver av at utdanningen ikke blir gjennomført i sykehus, dette gjenfinner vi ikke for private spesialister.

Vi mener at etterutdanningen kunne ha hatt et større fokus på samarbeide og foreslår at utdanningsaktiviteter i allmennmedisin heves frem som god utdanning for spesialister. Alle spesialister arbeider i et tett samarbeid med fastleger, men ikke alle kjenner den allmennmedisinske virkeligheten godt. Hospiteringsordninger eller liknende der spesialister kan besøke oss fastleger og lære litt om den virkeligheten vi arbeider i, vil kunne være nyttige aktiviteter. Vi har ikke tro på obligatoriske krav i utdanning, men vil tro at med gode incentiver vil mange kunne se dette som et interessant tilbud.  Vi foreslår at man gir mer poeng for hospitering i allmennpraksis enn i sykehus for å gi et skikkelig signal om at dette er viktig.

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin                     

Leder