Høring fra NFA -Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Til Legeforeningen

23.oktober 2015

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at kommunene skal få adgang til å stille krav om politiattest i egen kommune for alt personell som skal yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper de skal yte tjenester til. Dagens krav om politiattest gjelder bare for personell som skal yte tjenester til barn og personer med utviklingshemming. Høringsnotatet ber spesielt om uttalelse om kravet skal være obligatorisk eller valgfritt for kommunene.


NFA støtter forslaget om innføring av et slikt krav. NFA mener at dette ikke bør være valgfritt for kommunen. En valgfrihet vil gi uforutsigbarhet for brukerne av tjenestene, og ulik praksis i kommunene. NFA kan ikke se at det er rasjonelle grunner for å innføre en slik ulikhet i kommunene og frykter at de kommuner som i et valgfritt system ikke setter slike krav til tjenesteyterne vil kunne få større problemer med uegnede tjenesteytere enn tilfelle er i dag.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin                                                                                                    Eirik Viste

Leder                                                                                                                  Styremedlem