Høring fra NFA. Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering

Til Legeforeningen

16. mars 2016
  • NFA mener dette er en god rapport som beskriver behovene i grunnutdanningen på en riktig måte
  • NFA vil understreke behovet for prioritering av utdanningen i allmennmedisin for å utdanne de leger som samfunnet vil ha størst behov for i fremtiden.
  • NFA vil understreke viktigheten av å fortsette utviklingen av gode læringsarenaer i allmennmedisin

I Legeforeningens rapport påpekes det at utdanningen av leger ikke på alle måter har holdt tritt med den utviklingen av helsevesenet og politiske målsettinger om hvordan helsevesenet bør endres i nær fremtid.

Rapporten fremhever blant annet at flest mulig pasienter bør behandles i primærhelsetjenesten, og at det er et økende behov for samhandling mellom ulike aktører som gir helsehjelp til pasienter med sammensatte og kroniske lidelser. Det er et paradoks at store deler av legeutdanningen i Norge likevel foregår i subspesialiserte avdelinger i spesialisthelsetjenesten.

NFA mener at en større del av legeutdanningen bør legges til primærhelsetjenesten for å sikre at utdanningen skal være i samsvar med behovene for legetjenester i det norske helsevesenet. Dagens ordninger med utplassering i allmennpraksis ved de fire norske lærestedene gir allerede gode læringsarenaer med lange tilknytningsperioder, som innebærer en ønsket kontinuitet i forholdet mellom legestudent og underviser. Vi ser også utvikling av kontinuitet og en begynnende profesjonell relasjon i forholdet mellom legestudent og pasienter i utplasseringsperiodene. Selv om NFA mener at dimensjoneringsproblematikken ikke er den viktigste begrunnelsen for å øke bruk av allmennmedisinske læringsarenaer, så vil økt satsing på allmennmedisinske læringsarenaer som påpekt i rapporten også kunne øke kapasiteten slik at flere leger kan bli utdannet i Norge.

NFA støtter rapportens forslag om at undervisningens status bør heves gjennom merittering og lønn på linje med klinisk arbeid. Det bør gis stimuleringstiltak for de som tar pedagogisk skolering – også praksislærere i allmennpraksis, slike tiltak er sannsynligvis helt nødvendige hvis primærhelsetjenestens kapasitet til å undervise legestudenter skal økes.

 

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                     

Leder  

Stefan Hjorleifsson

Styremedlem

Ehsna Ali

Styremedlem