Høring –framlegg til endringer 11.11.20 forvaltningslova m.m. – større mulighet til informasjonsdeling

Til Legeforeningen

11. november 2020

Høringen vedrører ulike forvaltningsorganers mulighet til å dele taushetsbelagte opplysninger. Det foreslås at ulike forvaltningsorganer skal kunne dele taushetsbelagte opplysninger med personer i andre forvaltningsorganer så langt det er nødvendig for å utføre oppgaver som ligger til mottakerorganet, og dele slike opplysninger med andre så langt det er nødvendig for å unngå fare for liv eller helse. I høringssvaret har Norsk forening for allmennmedisin (NFA) som utgangspunkt at lovforslaget også vil kunne omfatte helseopplysninger, blant annet i de situasjoner hvor helseopplysninger allerede er delt med et forvaltningsorgan i henhold til dagens lovverk.

NFA støtter ikke forslaget om lovendring. Vi mener det representerer en svekkelse av personvernet. Behovet for forslaget begrunnes i stor grad av behovet for å avdekke og forebygge kriminalitet, herunder å kunne forebygge rus blant barn og ungdom. Begrunnelsen gjør NFA bekymret for at man i større grad ønsker å kunne innhente helseopplysninger som deretter kan brukes mot et individ i en straffesak, noe som er helt uakseptabelt og er egnet til å svekke tiltroen til både helsevesenet og rettssystemet.

Utlevering av taushetsbelagt informasjon bør i så lang utstrekning som mulig gjøres med samtykke, og dagens regelverk inneholder flere unntaksbestemmelser som langt på vei ivaretar behovene for utlevering av opplysninger der det er nødvendig. Ordlyden gir det forvaltningsorganet som ber om opplysninger stor makt til å definere behovet for utleveringen, og ivaretar etter NFA sin mening ikke i tilstrekkelig grad enkeltpersoners mulighet til å motsette seg utleveringen. Det foreslås å gi en generell lovhjemmel og spesifisere delingshjemler i forskrift. Ved å flytte detaljbestemmelser om hvilken taushetsbelagt informasjon som kan deles fra lov til forskrift mener NFA at individets rettsvern svekkes.

Med vennlig hilsen

                                                                                              

Marte Kvittum Tangen                                                         Elisabeth Stura

leder NFA                                                                              styremedlem NFA