Høring – Gjennomføring av LIS 1 som følge av covid-19: forslag om endring i spesialistforskriften og trygderefusjonsforskriften 27.05.2020

Til Legeforeningen

27.mai 2020

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet et unntak fra rekkefølgekravet i spesialistforskriften § 18 slik at leger som mangler enkelte læringsmål i spesialistutdanningens første del (LIS1) som følge av covid-19, likevel vil kunne påbegynne spesialistutdanningens andre/tredje del. Det er arbeidsgiveren der legen blir ansatt i stilling for spesialistutdanning i andre/tredje del, som vurderer og tar ansvaret for den faglige forsvarligheten ved tjenesten og eventuelt supplerer med nødvendig tiltak.
Norsk forening for allmennmedisin er positiv til at det legges til rette for at LIS får gjennomført sine spesialiseringsløp som planlagt under covid -19. Det er viktig at forskriftsendringen gjøres kjent for kommunene, og at de gjøres oppmerksom på ansvaret for at læringsmålene faktisk fullføres. Det bør vurderes å sende ut et rundskriv eller tilsvarende for å sørge for at dette blir forstått. Det er også nødvendig å sørge for at bruk av unntaksbestemmelsen ikke medfører store tekniske utfordringer i kompetansemodulen.

 

Med vennlig hilsen
Marte Kvittum Tangen                                                    Katrine Prydz
leder NFA                                                                            styremedlem NFA