Høring - Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU

Til Legeforeningen

27. oktober 2014

Profesjonsstudiet i medisin ved NTNU har fungert i sin nåværende form siden 1993. Det medisinske fakultet ved NTNU har sendt på høring forslag til endringer av profesjonsstudiet. Fakultet ønsker spesielt tilbakemelding på om de foreslåtte tiltakene vil bidra til å styrke kompetansen hos leger utdannet fra NTNU slik at de ivaretar sitt samfunnsoppdrag og møter behovene framtidens helsetjeneste.

Generelle betraktninger

Et oppdatert legestudium bør ha en åpen og proaktiv holdning for mangfold og mot diskriminering, der ulike typer mennesker (kjønnstilhørighet og kjønnsuttrykk, seksuell orientering, etnisitet, religion, familieform o.l.) bør inkluderes på en selvfølgelig måte. Dette bør tydeliggjøres i studieplanen.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener at omleggingen av primærmedisinsk undervisning i studiet ved NTNU er en nødvendighet, og at det er på høy tid at allmennmedisinske fag blir tatt med i spirallæringsmodellen fra start til slutt i studiet. Allmennmedisin er en sentral del i det norske helsevesenet, og store kostnader i helse og trygdesystemet genereres ut fra allmennlegenes vurderinger. Det er derfor svært viktig å styrke denne delen av studiet slik at studentene er minst like godt rustet i de primærmedisinske fagene som sykehusspesialitetene. Hvis man klarer å koble sammen de allmennmedisinske aspektene i undervisningen av de forskjellige fagene, vil man forhåpentligvis få studenter som kan reflektere rundt temaene på en mye bredere måte enn tidligere.

Til enkeltheten i dokumentet

Pasientkontakter pga. muskel- og skjelettlidelser i norsk allmennpraksis er på 17-19 % i følge Sunnmøreundersøkelsen.  Dette er den høyeste kontaktprosenten i yrkesaktiv alder i forhold til andre sykdommer. Vi er av den oppfatning at det bør vektlegges undervisning i praktiske ferdigheter i muskel- og skjelettlidelser i studietiden, gjerne mot slutten av medisin studiet. 

s.24 Det er beskrevet i rapporten av studiet nå inneholder lite primærmedisin, og at det nærmest er fravær av det i stadium II, som består av 3. og 4. studieår. NFA mener det er svært viktig at undervisning i allmennmedisinske/primærmedisinske fag blir integrert i denne delen av studiet. Vi er positive til at studenten også i denne delen av studiet skal i praksis i primærhelsetjenesten, på lik linje med praksis på sykehusene. Dette vil da kreve en betydelig innsats å rekruttere nye fastleger til å undervise disse studentene, og vi forutsetter at disse får god opplæring og oppfølging for å kunne tilby studentene best mulig undervisning. Økt fokus på primærmedisin kan bidra til at studentene allerede på dette stadiet får innblikk i samhandling, hvis man legger opp oppgavene til å dreie seg om pasientforløp som involverer flere linjer i helsetjenestene.

s.47 Samhandlingsreformens ønske om at primærhelsetjenesten skal ha et økt fokus på forebyggende medisin skaper utfordringer. Problematisering av overdiagnostikk mener vi er svært viktig, og bør være et sentralt tema for studentene når det undervises om forebyggende medisin.

Forslaget med å innføre mentorprogram med en allmennlege og en sykehuslege for hver gruppe er en flott ide. NFA har i noen år jobbet med et mentorprogram for medisinstudenter, der vi kobler fastleger på studentenes hjemsteder til de studentene som har meldt sin interesse. Det har vært en del utfordringer med dette prosjektet, bl.a. å skaffe nok mentorer i sentrale strøk. Dette problemet kan man vel forvente å oppleve i et mentorprogram i regi av NTNU også.

s.52 Praksisperioden i allmennmedisin er nå 6 uker, der 2 av 5 dager skal være på andre arenaer enn legekontoret, bl.a. NAV, legevakt og sykehjem. Dette stiller vi oss positive til, forutsatt at man sørger for et strukturert og kvalitetssikret opplegg der studenten skal ha sin praksis utenfor legekontoret. Legene som har studenter i praksis bør ha regelmessig kurs og møter som stimulerer til bedre pedagogikk og undervisning.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Nina Wiggen

leder NFA                                           styremedlem