Høring – Høring om forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 27.9.20

Til Legeforeningen

27. september 2020

Fra Statens vegvesen har Legeforeningen mottatt høring om forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften. Legeforeningen sentralt avgir ikke høringssvar til denne, men Norsk forening for Allmennmedisin (NFA) takker for muligheten til å kommentere på høringsforslagene.

Forslag til endringer i trafikkopplæringsforskriften

Høringen gjelder forslag til endringer i trafikkopplæringsforskriften som følge av direktiv 2020/612/EU. Direktivet inneholder endringer om i hvilke tilfeller en praktisk prøve avlagt med automatgir skal avmerkes med kode 78 i førerkortet, og en endring i kravet til prøvekjøretøy ved praktisk prøve i klasse A2. Norsk rett samsvarer allerede i stor grad med de endringene som fremkommer av direktivet.

I tillegg foreslår Statens vegvesen å fjerne muligheten til å gjennomføre trafikalt grunnkurs som et 17 timers kurs i ungdomsskolen. Muligheten til å gjennomføre trafikalt grunnkurs som en integrert del av valgfag trafikk i ungdomsskolen foreslås videreført.

NFA har ingen innvendinger mot disse endringene.

Forslag til endringer i førerkortforskriften

Helsedirektoratet har utarbeidet forslag til endringer i førerkortforskriftens vedlegg 1 om helsekrav. Forslaget sendes av formelle årsaker på høring av Statens vegvesen. Endringene gjelder i hovedsak bestemmelser knyttet til diabetes, herunder varighet av førerrett i tilfeller hvor førerkortinnehaveren har diabetes som behandles med insulin eller andre blodsukkersenkende medisiner hvor det gis en frist for personer i denne gruppen som ikke har oppdatert førerkortet sitt siden krav om tidsbegrensning ble innført i 2010 til å oppsøke Statens vegvesen for å få utstedt førerkort med tidsbegrensning. Fristen foreslås satt til 1. januar 2022. Det foreslås også at personer som har kostholdsregulert diabetes og ikke har behov for blodsukkersenkende legemidler skal kunne få førerrett med vanlig varighet for alle førerkortgrupper. Videre gjøres endringer i bestemmelsene om epilepsi og epilepsilignende anfall.

I tillegg foreslås enkelte mindre endringer og korrigeringer i forskriftstekstene.

Diabetes:

NFA støtter forslaget til forskriftendring i førerkortforskriften slik at forskriften og vedlegg om helsekrav samsvarer for diabetes.

Tidsbegrensning av førerkort for pasienter med diabetes ble innført i 2010 i førerkortforskriftens §4-1 første ledd. Fra 2016 ble det i førerkortforskriftens vedlegg 1 fastsatt en maksimal varighet på helseattesten på fem år for førerkortgruppe 1 og tre år for førerkortgruppe 2 og 3 for personer med diabetes. 

Imidlertid ble tidsbegrensningen fjernet i 2017 da det var diskrepans mellom forskriftsfestet helsekrav og helsekravene i vedlegg 1.

I Helsedirektoratets veileder står det nå: «Etter norsk regelverk er det likevel ikke hjemmel i dag for å pålegge fører som oppfyller helsekravene og har gyldig førerkort med lengre varighet, å få utstedt nytt førerkort ved oppstart av slik behandling.»

Dette blir nå ryddet opp i slik at tidsbegrensning for førerkort for pasienter med diabetes er de samme i forskrift, i vedlegg til forskrift og i veileder. NFA støtter dette og det vil bli mindre forvirrende både for pasient og behandler å forholde seg til regelverket.

NFA synes også det er positivt at forskriften skiller mellom diabetespasienter som behandles med insulin og andre blodsukkersenkende legemidler og diabetespasienter som kun er kostregulert. Det er gode medisinskfaglige begrunnelser for dette, det er med kostregulert diabetes ikke risiko for hypoglykemi. NFA støtter at pasienter med kostregulert diabetes beholder førerrett med vanlig varighet for alle førerkortgrupper.

Det er viktig at det i veilederen kommer fram at hovedskillet for helsekrav er om diabetespasienten bruker blodsukkerregulerende medisiner eller ikke, men at helsekravene for klasse 2 og 3 også avhenger av om pasienten bruker legemidler som kan gi hypoglykemi (som insulin og sulfonylureapreparater) eller andre blodsukkersenkende legemidler som ikke medfører fare for hypoglykemi (vedlegg 1 paragraf 30).

NFA støtter at det er strengere krav for pasienter som bruker insulin eller blodsukkersenkende legemidler som kan gi hypoglykemi og at disse pasientene må følge vilkårene i § 31 som omhandler egenkontroll av blodsukker og regelmessige kontroller hos lege.

NFA har ingen motforestillinger mot at førerrett for denne gruppen gis for 3 år istedenfor 1 år som tidligere gitt kravene om egenkontroll og regelmessige kontroller.

NFA støtter et kommer tydeligere regelverk for når førerkortinnehaver har plikt til å levere helseattest til Statens vegvesen for å få nytt førerkort. 

For fastlegen er det viktig at det i veilederen til forskriften kommer klart fram hvilke plikter førerkortinnehaver har og hvilke plikter legen har, samt rollene til Fylkesmannen og politimyndigheten.

Det er også viktig for både pasienten og klinkeren at det i veilederen kommer tydelig fram hvilke medisiner som defineres som blodsukkersenkende og hvilke som gir risko for hypoglykemi (kan gjerne listes opp med virkemiddelnavn).

 

Epilepsi og epilepsilignende anfall

NFA støtter endringsforslaget til forskriften slik at helsekravene for pasienter med epilepsi og epilepsilignende anfall tydeliggjøres og rydder opp i diskrepans mellom ulike forskriftsledd.

NFA har ikke ytterligere kommentarer til endringene, det er i hovedsak nevrolog som vurderer om helsekrav ved epilepsi og epilepsilignende anfall er oppnådd.

Forskriften bruker betegnelsen «legemidler mot epilepsi». NFA ønsker å gjøre oppmerksom på en helt fersk artikkel i språkspalten i Tidsskrift for den norske legeforening. Der argumenteres det for at begrepet anfallsforebyggende legemidler bør erstatte antiepileptika, antikonvulsiva og lignende betegnelser https://tidsskriftet.no/2020/09/sprakspalten/anfallsforebyggende-legemidler-ikke-antiepileptika

NFA foreslår at hele kapitlet om epilepsi og epilepsilignende anfall gjennomgås for å erstatte bruken av begrepet legemidler mot epilepsi med anfallsforebyggende medisiner.

Bevisthetstap/forstyrrelse av annen årsak enn epilepsi, diabetes og hjerte/kar

NFA støtter at det ryddes opp i teksten slik at det blir samsvar mellom ulike forskriftsledd. Det har alltid vært vanskelig å praktisk forholde seg til regelverket rundt pasienter som synkoperer stående med klar årsak. Det er svært positivt at det nå foreslås at reglene rundt dette endres slik at de kan beholde førerrett da det for denne pasientgruppen ikke er økt risiko for anfall under kjøring sammenlignet med andre førere.

LAR

NFA synes det er positivt at det foreslåes at LAR pasienter får samme regler som ved avhold fra illegal rus, det var urimelig at LAR pasienter måtte være avholden fra substitusjonsbehandling i 10 år mens illegal rus kun krevde dokumentert avholdenhet i 3 år.

NFA støtter forslaget om 3 år dokumentert rusfrihet, deretter 1 år av gangen i 3 år, deretter 5 års varighet.

 

For de øvrige diagnosene er det kun språklige presiseringer som NFA ikke har noen kommentarer til.

 

 

 

Med vennlig hilsen

                                                                                              

Marte Kvittum Tangen

leder NFA

Sirin Johansen

Styremedlem NFA