Høring i organisasjonen – Lovendring – § 4-1 Sekretariatet 27.2.20

Til Legeforeningen

27. februar 2020

Sentralstyret ønsker å høre organisasjonens synspunkter vedrørende lovenes bestemmelse om at generalsekretær i foreningen må være lege.  
 
I henhold til Legeforeningens lover § 4-1-1 skal sekretariatet ledes av en generalsekretær som skal være lege. Det heter i lovene at:  
"Foreningens daglige virksomhet utøves av et sentralt sekretariat, som ledes av generalsekretæren. Han/hun er foreningens forretningsfører og skal være lege."  
 
NFA mener at generalsekretæren i Den norske legeforening fortsatt skal være lege.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Marte Kvittum Tangen   
leder