Høring - innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

Til Legeforeningen

2. september 2016

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt høring med forslag om nødvendige forskriftsendringer somfølge av automatisering av egenandelstak 2. Notatet inneholder også forslag om å endre egenandelstak 2-ordningen og å avvikle sykdomslisten i fysioterapiordningen.

Om forslagene:

Avvikling av sykdomslisten.

Sykdomslisten gir pasienter innen visse diagnosegrupper rett til fritak fra egenandel hos fysioterapeut. I høringsforslaget vises det til at dagens ordning fremstår som urettferdig for diagnosegrupper som ikke er innlemmet på listen og at dette i dag blant annet gjelder en stor gruppe muskel- og skjelettlidelser. Departementet skriver i høringsforslaget at sykdomslisten kan bidra til feilprioriteringer og at det er en risiko for overbehandling eller unødvendig fysioterapibehandling når skjermingsordningen med egenandelsfritak er knyttet til diagnose. Høringsnotatet foreslår å avvikle sykdomslisten fra 1. januar 2017.

NFA ser at ved å fjerne diagnoselisten kan man ramme grupper av pasienter med store behov for fysioterapi. Samtidig blir den samlede effekten av de to fremlagte forslagene at de pasientgrupper med store behov som ikke står på denne listen vil få mindre økonomiske belastninger. NFA mener at diagnoselisten fungerer dårlig som et utjevningstiltak for å skjerme de med store økonomiske belastninger. Vi er enig med departementet at det er en fare for at denne ordningen kan gi overbehandling innenfor noen pasientgrupper.  Vi tror heller ikke at denne listen virker som prioriteringsverktøy.

NFA har kommet frem til at diagnoselisten kan fjernes.

Endring av egenandelstak 2

Aldersgrensen for fritak foreslås hevet fra 12 til 16 år, og egenandelstaket foreslås senket til om lag 2000 kroner. Ved innføringen av automatisk frikort for egenandelstak 1 ble aldersgrensen for hvem som skal betale egenandeler for tjenester som inngår i taket hevet til 16 år. For psykoterapeutisk behandling er aldersgrensen 18 år. Tannbehandling er gratis for barn under 18 år i den offentlige tannhelsetjenesten. Vi mener at disse forskjellene er uheldige. Dersom man faktisk mener at somatisk og psykisk lidelse skal sees og behandles likt av samfunnet, er det ulogisk å sette forskjellig alder på egenandelsfritak avhengig av diagnose. NFA mener at alle barn skal behandles likt uavhengig av hva de søker hjelp for. Det betyr også lik grense for egenandelstak. Vi mener det er rimelig med en aldersgrense på 20 år for all sykdom. NFA støtter en reduksjon av egenandelstaket til 2000 kr.

NFA er positive til at pasienter vil kunne motta frikort etter oppnådd egenandelstak 2 automatisk.

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin   

Leder

Per Martin Sommernes

Styremedlem