Høring – Intern høring til landsstyret rettshjelpsordning for leger - forslag til vedtektsendringer 21.2.20

Til Legeforeningen

21. februar 2020

Forslag til vedtektsendringer for Rettshjelpsordningen er sendt på intern høring etter at 

Rettshjelpsutvalgets arbeidsmøte i oktober 2019, i samråd med sekretariatet, konkluderte med at vedtektene bør revideres. Rettshjelpsordningen ble opprettet av landsstyret 7. oktober 1994, med virkning fra 1. januar 1995. Vedtektene for Rettshjelpsordning for leger er fastsatt av landsstyret, jf. vedtektene § 1-3 tredje avsnitt. Vedtektene ble sist endret av landsstyret i 2018.

Formålet med ordningen er å bidra til legers rettssikkerhet under yrkesutøvelsen som lege og Legeforeningen tilbyr to former for juridisk bistand. Hovedformen er bistand fra sekretariatet, den andre er økonomisk støtte til ekstern juridisk bistand. Rettshjelpsordningen forvaltes av Rettshjelpsutvalget og sentralstyret. Utvalget består som hovedregel av én representant fra hver av yrkesforeningene samt én fra Norsk medisinstudentforening.

 

Vedtektene for Rettshjelpsordningen for leger regulerer økonomisk støtte til ekstern juridisk bistand. Endringsforslagene innebærer ingen store materielle endringer, mrn noen prinsipielle endringer. Endringsforslagene i seg selv vil ikke medføre vesentlige kostnadsøkninger. Det vises til at Utvalget er forutsatt å praktisere skjønnsbestemmelsen, og dermed kan påvirke utgiftene i ordningen.

 

Vi vil kommentere under hver av hovedpunktene i endringsforslaget:

 

 

presisere at medlemmet ikke har et ubetinget krav på støtte (§ 1-4)
NFA ser at det ikke er noen realitetsendring i §1-4 4.ledd hvor ordlyden er foreslått endret til

«Rettshjelpsordningen er ikke en forsikringsordning som gir medlemmene krav på støtte, men hvor eventuell støtte er basert på konkrete vedtak av Rettshjelpsutvalget eller av Sentralstyret. En søknad om støtte vurderes opp mot Rettshjelpsordningens vedtekter og praksis, samt Legeforeningens økonomi."

NFA støtter denne tydeliggjøring og foreslår at man samtidig vurderer følgende forslag:

«Rettshjelpsordningen er ikke en forsikringsordning som gir medlemmene krav på støtte, men hvor eventuell støtte er basert på konkrete vedtak av Rettshjelpsutvalget eller av Sentralstyret. Klage på Rettshjelpsutvalgets avgjørelse behandles av Sentralstyret. Sentralstyrets avgjørelse kan ikke påklages. En søknad om støtte vurderes opp mot Rettshjelpsordningens vedtekter og praksis, samt Legeforeningens økonomi.»

regelfeste allerede innarbeidede rutiner for saksforberedelse og møteledelse (§3-4)
NFA støtter kodifisering av allerede innarbeidede rutiner for saksforberedelse og møteledelse.

endre vedtektene slik at de for fremtiden harmonerer med nordisk samarbeidsavtale (§ 4-3)
NFA støtter endringen hvor § 4-3 siste punktum ved at «inntil 6 mnd varighet» tas ut av vedtektene. Det burde da samtidig vises til hvor den nordiske samarbeidsavtalen mellom de nordiske lands legeforeninger kan gjenfinnes, slik at denne paragrafen viser til den til enhver tid gjeldene avtale.

utvide dekningsområdet for rettshjelpsordningen ved å
1.     innta en sikkerhetsventil i saker som omhandler godkjenning av lisens, autorisasjon eller spesialistgodkjenning (§ 5-1 nr. 2)

2.     innta en snever åpning for dekning i saker i næringsforhold ved de rene sviks- og bedrageritilfeller (§ 5-1 nr. 6)

3.    åpne for dekning i enkelte typer erstatningssaker, herunder yrkesskadesaker (§ 5-1 nr. 9)

·       NFA støtter ikke utvidelsen av Rettshjelpsordningen til også å skulle innta en sikkerhetsventil i saker som omhandler godkjenning av lisens, autorisasjon eller spesialistgodkjenning, § 5-1 nr 2. Avgrensing av hvem som skal tilbys støtte og ikke vil bli vanskelig, det er også et økende antall søknader om godkjenning av praksis og godkjenning av spesialister fra andre land. Det er ofte leger som har skrevet sakkyndig uttalelser om godkjenninger, i tillegg har vi Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som gir en anbefaling av godkjenning av utenlandske utdanninger. Det er flere regelverk som omhandler hva som skal godkjennes og ikke, og det er også klageadgang på avgjørelsene i Statens Autorisasjonskontor (SAK) til Helseklage ved Statens Helsepersonellnemnd (SHPN). Det gjøres der en grundig og ny gjennomgang av saken, slik at vi mener at medlemmet får dekket en ny gjennomgang. NFA mener at tydelige saksbehandlingsfeil vil bli fanget opp i klageadgangen til Helseklage ved SHPN. NFA støtter ikke at dette skal prioriteres i Rettshjelpsordningen. NFA ønsker at § 5-1 nr skal være uendret:

 

"Ved behandling av spørsmål om suspensjon/tilbakekall av legens autorisasjon/lisens eller spesialistgodkjenning etter vilkårene i helsepersonellovens § 57, § 58 og ved vedtak om begrensning av autorisasjon etter helsepersonellovens § 59.

Bistand kan også ytes i forbindelse med suspensjon forut for eventuelt tilbakekall av autorisasjon/lisens.

Det ytes ikke bistand ved tvist om hvorvidt vilkårene for å oppnå lisens, autorisasjon eller spesialistgodkjenning er oppfylt."

 

 

·       NFA støtter en endring slik at vedtektene inntar en snever åpning for dekning i saker i næringsforhold ved de rene sviks- og bedrageritilfeller (§ 5-1 nr. 6) slik at nytt punkt blir

«Saker som gjelder øvrig næringsforhold, for eksempel ved overdragelse av praksis og tvister om økonomisk samarbeid, dekkes ikke, unntatt der Rettshjelpsutvalget finner det godtgjort at medlemmet er utsatt for svik, bedrageri eller annen sterkt klanderverdig handling, det er tale om betydelig økonomisk skade som følge av handlingen, og det på vedtakstidspunktet fremstår som sannsynlig at medlemmet vil vinne frem ved en eventuell domstolsbehandling."

 

Det må presiseres at dette er tre kumulative forhold, det må i det minste stå et OG også foran punktet om betydelig økonomisk skade. I begrunnelsen for endringen står dette bedre presisert ved følgende ordlyd:

en snever unntaksbestemmelse som altså kun kommer til anvendelse der hvor tre kumulative vilkår er oppfylt:

1) Det er tale om et klanderverdig (straffbart) forhold,

2) det må dreie seg om betydelig økonomisk skade (anslagsvis over kr 100 000,-) og

3) det er sannsynlig at man vil nå frem med et erstatningskrav eller liknende for domstolen.

 

·       NFA støtter at også yrkesskadeerstatningssaker omfattes av Rettshjelpsordningen, og mener dette er den viktigste endringen i de nye vedtektene.

 

åpne for at sekretariatet kan kreve at medlemmet søker å redusere advokatsalær før dekning gis. I tillegg foreslås det en mulighet for at Utvalgsleder og sekretær i fellesskap har fullmakt til å beslutte bevilgning i enkelte forlikssituasjoner. (§ 5-4)


NFA støtter denne presiseringen.

 

åpne for at Utvalgssekretæren i omfattende saker kan bevilge et mindre beløp til advokatbistand til utforming av søknad til Rettshjelpsutvalget (§ 6-4)
NFA støtter denne presiseringen, men generelt er det fornuftig å angi beløp i en verdi av noe (f.eks av en G-verdi), slik at beløpet automatisk justeres med tiden som går. Vedtekter skal vare i mange år og det er fremtidsrettet å ikke angi eksakte kronebeløp.

 

presisere at Rettshjelpsutvalget kan fatte nytt vedtak av eget tiltak der det fremkommer nye opplysninger (§ 6-7).
 

NFA støtter at Rettshjelpsutvalget kan fatte nytt vedtak av eget tiltak der det fremkommer nye opplysninger.

 

 

Med vennlig hilsen

Marte Kvittum Tangen                                             

leder