Høring - Invitasjon til høring - Regional plan for hudfaget 2014 – 2020

Til Legeforeningen

25. august 2014

Helse Nord RHF har utarbeidet en regional plan for hudfaget 2014 – 2020. Hovedmålet har vært å utrede og gi en anbefaling av det fremtidige tjenestetilbudet, og organisere tjenesten slik at de gir best mulig tilgjengelighet.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) vurderer det som positivt at fagmiljøene innad i Helseforetakene samarbeider om å gi befolkningen et likeverdig og godt faglig tilbud i sin region. I planen vektlegges det at det er viktig med en god balanse mellom det arbeidet som utføres i sykehusene, hos avtalespesialistene og hos fastlegene. I denne høringsuttalelsen vil områder som har betydning for kommunehelsetjenesten bli kommentert.

For å bedre tjenestetilbudet foreslåes det følgende tiltak som direkte angår fastlegene:

  • økt veiledning til allmennleger via telemedisin, stillbilder og direkte konferanser
  • samarbeid med kommunetjenesten må styrkes

 

Teledermatologi har i Helse Nord vært forsøkt over mange år, med varierende nytteverdi. For travle fastleger er videokonferanse lite realistisk både økonomisk og tidsmessig. Stillbilder kan bli et hjelpemiddel, men det må da foreligge programvare i allmennpraksis som håndterer dette og takster for bruk må foreligge.

Godt samarbeid med kommunehelsetjenesten, dvs fastlegen og hjemmesykepleie, er god ressursutnyttelse. NFA er enig i at pasientene skal behandles på rett nivå, og de aller fleste hudtilstander og venerologiske tilstander behandles i dag av fastleger. Det er kun når fastlegen ikke kan stille rett diagnose eller ikke kan behandle at pasienten skal henvises til neste nivå.

God informasjon til fastleger vurderes som et viktig tiltak for å unngå unødvendige henvisninger; tiltak som god undervisning på medisinerstudiet, tilbud om gode kurs og teledermatologi.

Av andre tiltak foreslåes:

  • Gode hjemmesider i helseforetakene med tydelig informasjon om hvilke tilstander som kan henvises
  • God telefon veiledning av spesialist ved behov

 

Viktighet av god samhandling mellom de ulike nivåene poengteres i planen, dette støttes. Det er også viktig med godt samarbeid mellom sykehuspoliklinikkene og private avtalespesialister. Det er nyttig for fastlegene dersom evt oppgavedeling er tydelig, og det er viktig for pasienten at kroniske tilstander blir fulgt opp med mest mulig kontinuitet.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Sirin Johansen

leder NFA                                          styremedlem