Høring – Justering av takster for primærhelseteam

Til Legeforeningen

26. mai 2019

Takk for anledning til å komme med høring på denne endringen i takster for sykepleiere i primærhelseteam. I utgangspunktet er våre inntrykk at primærhelseteam har vært en vellykket faglig organisering av de fastlegekontorene som har fått ta dette i bruk. Det faglige innholdet synes i all hovedsak relevant og både leger og sykepleiere gir uttrykk for at de er fornøyde med denne måten å arbeide på.
Norsk forening for allmennmedisin har tidligere uttrykt tvil til om det er klokt å pilotere endring i finansiering samtidig som man piloterer primærhelseteamets organisering på legekontoret og det faglige innholdet. Denne tvilen er blitt styrket det siste året. Når vi av og til hører om problemer i primærhelseteampiloten, har dette nesten utelukkende med finansieringsmodellene å gjøre. Modellene oppfattes både som krevende å ta i bruk og som underfinansierte. Enkelte legekontor rapporterer at de har hatt likviditetsproblemer i forbindelse med oppstart av primærhelseteam. Det at finansieringen oppleves som vanskelig er selvsagt uheldig fordi mange leger sitter igjen med et inntrykk av at selve primærhelseteamet ikke fungerer godt når det bare er innretningen på finansieringen som fungerer dårlig.
Målet er at man skal oppnå 50% av takst finansiering av sykepleier aktivitet i primærhelseteam. Erfaringene til nå viser at vi er svært langt unna å nå dette målet. Andelen takstfinansiering er varierende, i gjennomsnitt ligger andelen nå på rundt 20 prosent. Det vil altså si at man bare oppnår en tredjedel av det målet man hadde ønsket i utgangspunktet. Denne erkjennelsen må direktoratet ta inn over seg når man nå justerer takstene. Vi ser også at sykepleiere i primærhelseteamene takster svært forskjellig. Den store variabiliteten mellom primærhelseteamenes takstfinansiering er en problemstilling som vi oppfordrer direktoratet til å se nærmere på slik at man kan oppnå en likere finansiering mellom de forskjellige primærhelseteamene.
Vi vil ikke ta stilling til størrelsen på enkelttakster, men vi vil oppfordre diretoratet til å legge nivået på takstene slik at det er realistisk at teamene kommer opp i en takstandel på 50%. Pilotforsøket har nå kommet så langt at man må nå dette målet i løpet av høsten 2019 dersom det skal bli mulig å evaluere finansieringselementet i piloten.
Vi ønsker også å kommentere på en del prinsipielle innretninger i takstsystemet for primærhelseteam:
Samtidig takstbruk fra sykepleier og lege i primærhelseteam.
Det er nå ikke anledning til at både lege og sykepleier tar takst for samme pasient samtidig. Vi synes det er lite logisk at primærhelseteam som har som intensjon at tverrfaglig samarbeid på legekontoret skal hjelpe multisyke pasienter ikke skal finansieres som teamarbeid. Denne bestemmelsen er i direkte motstrid til primærhelseteamets opprinnelige intensjoner. Fordelen med et slikt teamarbeid er at sykepleier og lege kjenner både hverandre og pasienten – det vil gi god, trygg og effektiv omsorg. Denne bestemmelsen vil gi legekontoret et økonomisk incentiv til det motsatte. Et samarbeid med sykepleiere i hjemmesykepleien fremfor sykepleier på eget kontor vil være økonomisk rasjonelt når man for eksempel er i hjemmebesøk der man trenger å være både lege og sykepleier. En slik bestemmelse kan altså bli et hinder for både godt faglg arbeid og besparelse i kommunene.
Tidsbegrensning før sykepleier kan ta takst.
Forslaget er å redusere tiden før sykepleier kan ta takst i en konsultasjon fra 20 minutter til 15 minutter. Vi mener at sykepleier bør kunne ta takst for konsultasjon med pasient selv om konsultasjonen er kortere enn 15 minutter. Vi ser ikke noen grunn til at det settes tidsbegrensninger for sykepleier i møte med pasienten slik som det gjøres nå.


Vi støtter direktoratet i forslaget om å åpne opp for tidstakster og telefontakst for sykepleier.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin

Leder