Høring - kontaktlege i spesialisthelsetjenesten – søksmålsfrister

Til legeforeningen

2. desember 2014

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt forslag om å innføre kontaktlege i spesialisthelsetjenesten på høring. Forslaget gjelder for pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse. Kontaktlegen skal ha tre primæroppgaver: være tilgjengelig for pasienten, gi informasjon til pasienten og ha en rolle i behandlingsteamet rundt pasienten.  Målet med ordningen er ifølge departementet at alvorlig syke pasienter skal slippe å forholde seg til for mange leger og få mangelfull informasjon, samt bidra til at kvaliteten og helheten i det medisinske tilbudet blir bedre ivaretatt.

Høringen inneholder også en helt annen sak som gjelder innføring av søksmålsfrister med bakgrunn i vedtak fattet av Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Statens helsepersonellnemnd. Forslagene innebærer endringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, bioteknologiloven og forskrift om pasientjournal. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har ingen kommentar til denne delen av høringsnotatet.

Kontaktlege

Forslaget fra HOD representerer en endring fra dagens pasientansvarlig lege, og koordinatorordningen. NFA støtter tanken om en kontaktlege for pasienter i spesialisthelsetjenesten. Til forskjell fra tidligere ordning, blir det nå ikke bare en plikt fra foretakene, men også en rett for den enkelte pasient. Vi ser likevel at denne retten er noe ullen, da kriteriet for når man er syk nok for en slik oppfølging alltid vil kunne variere og vil være basert på skjønn. Vi tror likevel en personliggjøring og tydelighet på hvem som tar ansvar for pasienten i spesialisthelsetjenesten, vil oppleves som en trygghet for pasienten.

Vi ser samtidig betydelige utfordringer og vanskeligheter med å få en slik ordning til å bli vellykket. Det er en rekke ulike forhold som vil kunne gjøre kontinuiteten nesten umulig i behandlingsforløpene. Det er forsøkt å foreslå en viss dynamikk i høringsnotatet fra HOD, hvor det påpekes at kontaktlegen, der det er hensiktsmessig, kan endres underveis. For at det skal kunne fungere, vil det være viktig at koordinatorrollen er tydelig til stede gjennom koordinatorordningen.

Navnet kontaktlege er uklart så lenge det ikke nødvendigvis skal være en lege som har denne rollen i rus- eller psykiatriske avdelinger.

Vi vil påpeke at fastlegen eller sykehjemslegen stort sett ønsker mulighet til å kunne kommunisere med den legen som har hatt hovedansvar for behandlingen av pasienten, ofte den som har skrevet epikrisen, og sjeldnere kontaktlegen. Departementet må forstå at innføring av en slik rolle i sykehusene, i seg selv ikke vil løse utfordringene med samhandling mellom helseaktørene rundt pasientene.

Kapittelet om administrative og økonomiske konsekvenser underestimerer konsekvensene. Det er helt utenkelig at dette skal føre til økonomiske besparelser. Det vil trolig øke behovet for leger til kontaktlegestillinger og annet helsepersonell i koordinatorrollen, og dermed gi økte utgifter.

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Torgeir Hoff Skavøy

leder NFA                                           styremedlem