Høring - Kravspesifikasjon for bruk av kjernejournal – API "Kritisk informasjon"

Til Legeforeningen

24. februar 2019

Kjernejournal har etablert et programgrensesnitt (API) for at kliniske fagsystemer (f.eks. EPJ-systemer) skal kunne lese og skrive opplysninger om kritisk informasjon direkte uten at bruker må åpne kjernejournalportal. Dette skal åpne for bedre bruk av kritisk informasjon på nasjonalt nivå og muliggjøre utvikling av beslutningsstøtte basert på kritisk informasjon uavhengig av hvor opplysningene opprinnelig ble registrert. I tillegg skal dette gjøre dobbeltregistreringer av kritisk informasjon unødvendig da en registrering i lokal EPJ automatisk vil bli delt med resten av helsetjenesten via opplasting til kjernejournal.
Bakgrunnsdokumentene for høringen er dokumentet Utkast – Kravspesifikasjon for bruk av kjernejorunal-API – Kritisk informasjon

NFA mener:
• API for kritisk informasjon fjerner en av hindringene for at Kjernejournal, heretter KJ, får oppdatert og korrekt informasjon. API-et vil sørge for at data lastes opp automatisk fra EPJ og tilbake igjen. Vi vil som fastleger kunne forholde oss til bare en arbeidsflate som ligger i vår EPJ ved oppslag og korrigering av «kritisk informasjon». For oss er det et bærende prinsipp; alt som kan integreres i EPJ skal integreres. Dette hindrer dobbeltregistrering, og vil trolig øke kvaliteten av tilgjengelige opplysninger i fastlegers kliniske hverdag ved at andres registeringer lastes opp i EPJ. Man kan også forvente at fastleger vil bidra med mer korrekt kritisk informasjon i KJ fordi det unngås dobbeltregistrering.

• Et arbeid som styrker KJ innhold og aktualitet er i seg selv positivt. Legeforeningen har ønsket å prioritere KJ som nasjonal felleskomponent fordi den raskere vil kunne gi oss samhandling om viktige områder «på tvers» av helsetjenesten enn andre løsninger som «en innbygger en journal». Deling av kritisk informasjon, dokumenter og pasientens legemiddelliste tilgjengelig gjennom KJ vil lette vårt kliniske arbeid.

• Det er all grunn til å gjøre et forbedringsarbeid på Cave modulene i EPJ og FEST sin beskrivelse av allergisk reaksjon og koding av denne. Samspillet mellom disse danner grunnlag for en riktig bruk av Cave opplysningene, noe som ikke skjer i dag. Trolig er et flertall av legene ukjente med disse problemene. Cave varsles på 7 nivåer etter granulering av ATC koder i EPJ. Høyere tall betyr mer granulering. Nivå 7 – gjelder bare det medikamentet man registrerer. Registrerer man Doxylin ved å bruke søk funksjonen så kommer nivå 7 av seg selv. Da varsles det i EPJ ved forskriving kun på Doxylin, men ikke på andre tetracycliner som Lymecyclin. Vi tror mange leger stoler på at de får et varsel på gruppenivå. Men det gjør de altså ikke. Bruker man ikke søkefunksjonen havner det man skriver inn på nivå 3 og da varsles det med rødt på et utall av irrelevante medikamenter. Noe som er veldig forvirrende. Vi har tatt dette opp med Steinar Madsen i SLK og med KJ ansatte. Det som må gjøres er følgende; En ekspertgruppe må klassifisere klinisk relevant varslingsnivå for hvert enkelt medikament og dette må lastes fra en sentral kilde til EPJ når Cave skrives. Hver enkelt lege kan ikke få dette ansvaret. For noen medikamenter som sulfa preparater skal nivået være ta hensyn til en kryssreaksjon endog utenfor antibiotikagruppen, for andre en lavere tall fordi det kun er kryssreaksjoner innenfor antibiotikagruppen, mens noen skal stå innenfor egen gruppe. Men det er vanskelig å se at medikamenter skal ha et så lavt varslingstall som kun for seg selv. KJ må ha mekanismer som hindrer at man laster opp slik desinformasjon fra EPJ, og ideelt sett inneholde elementer som kan rette dem opp (riktig varslingsnivå). Det er vanskelig å se at et tallsystem med økende granulering kan dekke behovene for klinisk relevant beslutningsstøtte. Trolig må man finne et helt nytt system. Sulfa kan gi oss eksempelet på dette. For å nå Antabus må man til et lavt tall – et lavt tall vil gi varsel på en mengde andre irrelevante medikamenter.

• Vi vil gjøre oppmerksom på at innenfor EU har man nylig blitt enige om en europeisk standard for kjernejournal – The European standard for The Patient Summary for Unplanned, Cross – border Care. Dette må man ta hensyn til ved utvikling av APIer for KJ. Bakgrunnen for denne nye standarden er at EU kommisjonen engasjerte CEN (Comité européen de normalisation) til å utvikle disse standardene med en implementeringsguide. Arbeidet ble utført sammen med de to andre store standardiseringsorganene HL7 Europe (Health Level Seven) og IHE Europe (Integrating the Healthcare Enterprise). Arbeidet har tatt hensyn til globale standarder. HL7 IPS (International Patient Summary) har vært grunnsteinen for produktet som er laget. Det er utviklet implementerings guider for både CDA (Clinical Document Arcitecture) og FIHR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Disse tre organisasjonene, og leder for arbeidet Robert Stegwee fra CEN sitter i eHealth Stakeholdergroup hvor undertegnede Kjartan Olafsson sitter for UEMO. Standarden er vedtatt av CENs tekniske komite for helseinformatikk og må oppfattes som en omforent standard for EU.

• Det er begrensede skriverettigheter for kritisk informasjon i KJ. Vi er kjente med at andre profesjoner ønsker å få rett til å registrere kritisk informasjon. Vi mener det er riktig å begrense skriverettighetene. Det vil kunne føre til dårligere kvalitet i KJ å slippe inn andre profesjoner. Vi forstår at det i noen kliniske systemer på sykehus gis anledning til at f.eks sykepleiere kan registrere kritisk informasjon lokalt i EPJ. Når dette ikke lastes opp blir det en diskrepans mellom Kj og lokal EPJ noe som kan oppleves problematisk på sykehusnivået. Denne utfordringen må finne en annen løsning enn frislipp på hvem som kan skrive i KJ.
Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                             Kjartan Olafsson
Leder                                                                          Styremedlem