Høring – Læringsmål generell kirurgi.

Til Legeforeningen

3. juni 2018

Helsedirektoratet har siden 2017 gjort store endringer i spesialiststrukturen for leger. Det ble fra flere instanser poengtert hvor viktig det er å fortsatt ha en generell kirurgisk spesialitet ved siste høringsrunde.

I denne høringen ønsker Helsedirektoratet tilbakemeldinger på hvorvidt det er nødvendig med en generell kirurgisk spesialitet for å ivareta generalistkompetansen innen kirurgi ved sykehus der denne kompetansen anses hensiktsmessig, eller om denne kan ivaretas på annet vis. Helsedirektoratet ønsker også tilbakemelding på om læringsmålene dekker kompetansebehovet for en slik spesialitet. 

Samtidig ønsker Helsedirektoratet innspill på sammensetning av læringsmål, kompetansenivå på læringsmålene og eventuelle andre læringsmål som anses nødvendige i tillegg til de foreslåtte læringsmålene.  

NFA har ikke kompetanse til å gå inn i de spesifikke læringsmålene og kommentere disse, dette må gjøres av de kirurgiske fagmiljøene. Generellt vil vi sterkt anbefale at det etableres og forskriftfestes prosedyrelister både for kirurgi og for andre fag som har teknisk/manuellt krevende prosedyrer. I tillegg ønsker NFA å belyse en prosedyre som generelle kirurger kanskje bør kunne utføre. Ved mindre sykehus vil det til tider være kun en lege med generell kirurgisk kompetanse på vakt innenfor de opererende spesialitetene. NFA ønsker derfor å stille spørsmål ved om ikke trepanering av akutt subduralhematom bør inngå i læringsmålene.

NFA mener også at læringsmålene gjennomgående viser mangel på konkretisering. Ord som beherske, ha kjennskap til, ha god kunnskap om og selvstendig kunne utøve er vanskelig å måle. Man burde ha konkrete mål. F.eks gjennom å være første operatør på et gitt antall operasjoner innenfor de ulike inngrepene som skal kunnes.

Kompetansemålene inneholder ikke et eneste punkt om behandling av akutt syke pasienter utenfor sykehus. Det vil ved enkelte tilfeller være nødvendig å kunne behandle hardt skadde personer utenfor sykehus. Dette skjer i samarbeid med ambulansetjeneste, allmennpraktikere og anestesileger. Allmennleger som i større og større grad er pålagt å rykke ut ved akutte alvorlige hendelser vil også trenge veiledning per tlf. fra kollegaer med generell kirurgisk kompetanse. Det er derfor svært viktig at man har læringsmål som omhandler samhandling med andre deler av den akuttmedisinske kjede. Både i og utenfor sykehus.

NFA står fast på at det er et klart behov for en spesialitet i generell kirurgi. De fleste sykehusene i Norge er fortsatt små sykehus som vil ha stor nytte av en generalist innenfor kirurgi. Dette vil medføre at de vanlige og enklere kirurgiske lidelsene kan behandles lokalt.

Leger i primærhelsetjenesten står til tider står ovenfor komplekse sammensatte problemstillinger hos multimorbide pasienter. Leger vi da trenge en kirurgisk generalist å konferer med.  

 

 

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                                                     Espen Storeheier

Leder                                                                                                  Styremedlem