Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1

Til Legeforeningen

20. september 2016

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å vedta læringsmål i spesialistutdanningen for leger. Direktoratet ber i denne høringen om innspill til utkast til læringsmål for de kliniske fagene i del 1 av ny spesialistutdanning for legene - indremedisin, kirurgi, psykiatri og allmennmedisin.

I tillegg til læringsmålene innen de kliniske fagene i del 1 kommer det også læringsmål i felles kompetansemoduler. Disse læringsmålene kommer til erstatning for de læringsmål/kompetansekrav i legerollen som i dag er knyttet til hver enkelt spesialitet. Både i del 1, 2 og 3 vil det bli vedtatt nye læringsmål som omhandler de medisinsk faglige kompetansene.

Direktoratet ber om innspill på om valg og utforming av læringsmål er dekkende for kompetansebehovene i årene fremover, er godt forankret i kunnskapsgrunnlag og praksis for de respektive temaene, og er praktisk gjennomførbare. I høringsutkastet inngår også forslag til læringsaktiviteter og vurderingsformer knyttet til det enkelte læringsmål.

Generelt om høringen:

NFA er glad for Helsedirektoratet og spesialistkomiteene sammen utvikler læringsmålene. NFA har tidligere gått inn for læringsaktiviteter fremfor læringsmål i spesialiseringen, men vi vil i dette høringssvaret forholde oss til de læringsmålene som er oppgitt. Vi mener at læringsmålene bør være generelle, overordnede og ikke for detaljerte. Fagene utvikler seg raskt, det vil bli behov for kontinuerlig endring i læringsmålene hvis man gjør de for spesifikke og detaljerte. Et generelt inntrykk er at læringsmålene i allmennmedisin vil fungere bedre fordi de er på et mer overordnet nivå enn for de andre fagene. Vi tror man med fordel kunne rydde en del i listen av læringsmål innenfor indremedisin og kirurgi, og eventuelt sammenfalle de med læringsmål som er angitt i allmennmedisin i en generell del.

NFA er bekymret for at fokuset på å få signert gjennomførte læringsmål vil bli større enn fokuset på å faktisk lære kliniske ferdigheter og øve opp sin kliniske vurderingsferdigheter dersom det blir veldig mange læringsmål

Slik læringsmålene er fremstilt i nåværende presentasjon er det mange overlappende læringsmål hvis man ser de forskjellige fagfeltene under ett. Vi ser det som nyttig hvis man heller kan beskrive en del generelle læringsmål som LIS 1 legen forventes å ha vært innom i løpet at LIS 1 perioden, i stedet for at det er definert under hvert enkelt fagområde.

Den viktigste læringen en lege bør tilegne seg i løpet av LIS 1 perioden er å knytte teoretisk kunnskap til klinisk hverdag. Vi frykter at for detaljerte læringsmål kan bidra til at det overordnede forsvinner i all detaljferdighetene man må sørge for å få signert ut av spesialiseringen.

Læringsmål Indremedisin:

 • Læringsmål 1: Bør inngå i felles overordnede mål så det ikke behøves å gjentas i allmennmedisin.
 • Læringsmål 2: Bør kunne generaliseres og inngå i overordnede læringsmål
 • Læringsmål 3: Bra formulert og nyttig å ha med her.
 • Læringsmål 4 og 5: Nyttige læringsmål, men bør kortes ned i formuleringen og gjøres noe mer generelle og overordnede.
 • Læringsmål 6: Dette er et generelt læringsmål, og bør være i en felles del.
 • Læringsmål 7: Bør generaliseres og være mer overordnet.
 • Lærlingsmål 8: Dette er læringsmål som overlapper med allmennmedisinske læringsmål .
 • Læringsmål 9, 10, 11, 12, 13: Dette er et generelt og overordnet læringsmål, ikke spesielt for indremedisin.

Læringsmål kirurgi:

 • Læringsmål 1: Gode læringsmål, men overlappende med både indremedisin og allmennmedisin
 • Læringsmål 2: Viktige læringsmål, men bør formuleres på mer overordnet nivå. Mange steder kan man heller ikke forvente at LIS 1 legen får mulighet å delta på traumemottak fordi det er for få traumer som kommer til det aktuelle sykehuset.
 • Læringsmål 3 - 4: Viktige læringsmål , men bør beskrives mindre oppramsende og være mer generelle.
 • Læringsmål 5 – 7 : Gode og relevante læringsmål.
 • Læringsmål 8 - 9: Lite sannsynlig at alle LIS 1 leger vil ha kontakt med pasient som trenger suprapubisk kateter og thorax dren , dette mener vi må regnes som en problemstilling som LIS 1 leger ikke kan forventes skal håndtere.
 • Læringsmål 10 – 18: Relevante og viktige læringsmål
 • Læringsmål 19: Viktig læringsmål,  men gjelder for de andre fagene også.
 • Læringsmål 20 – 24: Gode læringsmål
 • Læringsmål 25 – 30: Like relevante i allmennmedisin som kirurgi og det er mer tilfeldig om LIS 1 legen ser det i kirurgi eller i allmennmedisin.
 • Læringsmål 31: Dette er generelt og overlappet læringsmål med de andre fagene.

 

Læringsmål psykiatri:

 • Læringsmål 1 – 8 : Gode og vel formulerte læringsmål.
 • Læringsmål 9 : Mange viktige læringsmål, men fremstilt som oppramsende og detaljert. Disse læringsmålene med alle delmål bør formuleres mer overordnet.
 • Læringsmål 10: Greit formulert.

Læringsmål allmennmedisin:

 • Læringsmål 1 – 2: Gode læringsmål som også gjelder for de andre fagene.
 • Læringsmål 3: Bra formulert.
 • Læringsmål 4: Deler av dette overlapper både indremedisin og kirurgi, men delen om legevaktsmedisin er viktig å spesifisere.
 • Læringsmål 5 – 8: Godt formulert  læringsmål om sentrale temaer i allmennmedisin.
 • Læringsmål 9: Delvis overlappende med indremedisin og kirurgi.
 • Læringsmål 10: Viktig læringsmål, men beskrives i alle de andre fagene også.
 • Læringsmål 11 – 12: Bra formulert
 • Læringsmål 13: Overlappende med kirurgi og indremedisin. NFA er usikker på om det er nyttig at alle relevante problemstillinger skal ramses opp læringsmål, men om det heller kan omtales mer generelt.

Med vennlig hilsen,

Petter Brelin

Leder

Nina Wiggen

Styremedlem