Høring - Legeforeningens arbeidsprogram

Til Legeforeningen

19. mars 2019

NFA er usikker på formuleringene i denne setningen i første kulepunkt:
Videreutvikle fastlegeordningen med vekt på kjerneoppgaver, og fastlegens koordinerende rolle.
Vi tror dette kan formuleres bedre ved å si at man skal videreutvikle fastlegeordningen og styrke fatstlegekontorene. Vi ser ikke noe behov for å spesifisere dette til å dreie seg om kjerneoppgaver og fastlegenes koordinerende roller
At det opprettes 500 ALIS-stillinger årlig for å stimulere rekruttering av unge leger inn i fastlegevirksomhet.
Vi mener at også denne setningen bør omformuleres. Slik det står nå ser det ut som man skal konsentrere innsatsen om å opprette nye stillinger mens det store behovet nå er å rekruttere til allerede etablerte hjemler. Vi foreslår å omformulere denne setningen i retning:
• Det må arbeides for å rekruttere 500 ALIS-leger årlig for å stabilisere fastlegeordningen.
Angående sjette kulepunkt er NFA enig i at Legeforeningen bør styrke kampanjen Gjør kloke valg. Vi vil påpeke at kampanjens hensikt er å redusere skadelig overaktivitet. Selv om uønsket variasjon innebærer overaktivitet, så er kampanjen Gjør kloke valg ikke rettet mot uønsket variasjon i sin alminnelighet. Dette er et prinsipp Legeforeningen har akseptert og forpliktet seg til ved å undertegne avtalen med Choosing Wisely International. NFA mener likevel uønsket variasjon er et så viktig tema at sjette kulepunkt bør utvides på denne måten:
• Arbeide mot uønsket variasjon i helsetjenesten, blant annet ved å støtte bruken av de nasjonale helseatlasene og ved å sørge for at kampanjen Gjør kloke valg blir en nasjonal motor i å motvirke overutredning og overbehandling av pasienter. Foreningen skal også arbeide mot at individer og grupper får for lite helsetjenester, først og fremst ved å arbeide mot at sosial ulikhet gir ulikhet i helse.
BEDRE PASIENTFORLØP OG SAMHANDLING
I innledningsavsnittet bør setningen «Kommunene må være involvert som likeverdig partner i dette arbeidet» fordi det er uklart hva som menes med «dette arbeidet». NFA foreslår at setningen erstattes med følgende tekst:
• Oppgaveoverføring må ikke foregå uten kommunenes samtykke - som igjen forutsetter at kommunene er sikret økonomiske og faglige ressurser til de nye oppgavene.
EN BÆREKRAFTIG SPESIALISTUTDANNING
I tredje kulepunkt har man glemt å nevne veiledere i kommunene. Punktet bør bli slik:
• Kompetanseøkning blant veiledere i alle helseforetak og kommuner krever øremerkede ressurser.
Organisasjonsutvikling
NFA savner et punkt i arbeidsprogrammet om å utvikle legeforeningen til en sterk og god organisasjon som rekrutterer tillitsvalgte på alle nivåer. Vi mener at vi ser tendenser til avtagende interesse for å delta i tillitsvalgtarbeid og at det er særlig krevende å opprettholde god aktivitet i de ytterste leddene i organisasjonen. Vi foreslår derfor følgende nye kulepunkt:
• Legeforeningen skal arbeide for å utvikle organisasjonen og styrke tillitsvalgtrollen slik at det forblir attraktivt for medlemmene å påta seg slikt arbeid. Det bør særlig arbeides med å styrke det lokale arbeidet slik tillitsvalgte kan få arenaer der man kan møtes for å drøfte aktuelle problemstillinger.


Med vennlig hilsen

Petter Brelin
Leder