Høring – lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Til Legeforeningen

23. mars 2015

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Formålet med utkastet er å gi regler om gjennomføring av opphold i institusjon for personer med rusmiddelproblemer og å avklare når det er adgang til å bruke tvang. Utkastet inneholder blant annet bestemmelser om husordensregler, rusmiddeltesting, forbindelse med omverdenen, ransaking og tvang.

Generelle kommentarer

Felles forskrift om gjennomføring av rusomsorgen er et viktig grep. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter intensjonen med felles forskrift, og harmonisering av regelverket mellom ulike institusjonstyper, og med tilsvarende regelverk i psykisk helsevern. Det er også klart positivt at myndigheten til å bestemme rusmiddeltesting overføres fra fylkesmannen til faglig ansvarlig ved institusjonen, med protokollføring av tiltak og institusjonalisert klagerett. Forskriften som helhet er god.

Konkrete kommentarer

§2e        I utgangspunktet støtter vi departementets endring om at institusjoner som ikke mottar noen form for offentlig støtte ikke omfattes av forskriften. Men hvis det er slik at kommuner, HELFO og/eller tsb også kjøper plasser i slike institusjoner blir det urimelig at forskriften ikke skal gjelde i disse institusjonene også. Vi ser derfor to muligheter:

1: Krav om at institusjoner som også ønsker å selge behandlingsplasser til det offentlige må være omfattet av forskriften.

2: Direktoratets forslag om at forskriften også gjelder disse institusjonene.

§6           Vi støtter direktoratets forslag om at ansvaret for å beslutte rusmiddeltesting av biologisk materiale tillegges institusjonen.

§8           Vi støtter direktoratets forslag og ikke departementets tillegg. Kroppsvisitasjon under tvang er et utilbørlig inngrep. Men hvis det dreier seg om mistanke om farlig redskap gir nødretten mulighet til nødvendige tiltak.

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Torgeir Gilje Lid

Leder                                                   leder referansegr. i rusmedisin