Høring – Miljø og helse i barnehager og skoler 23.10.19

Til Legeforeningen

Helse – og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Forskriften vil erstatte gjeldende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv.

Forslag til ny forskrift inneholder tydeligere krav til helsemessige tilfredsstillende drift mht miljøfaktorer og til utforming av uteområder og lokaler samt forebygging av skader, ulykker og alvorlige hendelser.

NFA har ingen innvendinger mot at SFO og leksehjelpordninger inkluderes i forskriftens virkeområde.

I kapittel 4 pkt 4.1 Folkehelseloven orienteres det om kommunens og fylkeskommunens ansvar for å ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen. Det er i dag ingen nasjonalt etablerte kvalitetssystem i primærhelsetjenesten som sikrer at kommunen eller fylket kan skaffe seg denne oversikten. Det er behov for nasjonal finansiering av et kvalitetssenter for legetjenestene i kommunen, dette ville bidratt til uthenting av data for universelle sammenlignbare oversikter og status i egen kommune/fylke.

NFA støtter revidering og harmonisering av regelverket for tydeliggjøring av oppgaver og ansvarsforhold. NFA støtter også at konkrete krav til det psykososiale miljøet reguleres i sektorregelverket. Det er naturlig at sektoren får ansvar for å ivareta det helhetlige arbeidet med psykososialt miljø i barnehager og skoler.


NFA støtter et sektorregelverk med forskriftsmessig krav om at lokaler og uteområder skal kunne dekke behov for både aktivitet og hvile, fysisk aktivitet og hvile er også viktig for god læring.
I dag er sikkerhet, beredskap og planlegging kun regulert i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., det er naturlig at ansvaret for dette flyttes til sektoren.

Ansatte i barnehager og skoler bør kunne basal førstehjelp. NFA støtter at dette presiseres slik at både ansatte, barn og elever er kjent med hvor førstehjelps- og sikkerhetsutstyret er plassert og får tilpasset opplæring i bruk av utstyret. Det bør også presiseres hvem som ansvaret for denne opplæringen, gjerne med konkret anbefaling i veileder om hvordan opplæring skal foregå. NFA viser til Helsedirektoratets nasjonale faglige råd om nøtteallergi i barnehager og skoler (2018) som har en god modell for informasjon og opplæring av ansatte.

NFA støtter at det fortsatt skal være kommunen som er tilsynsmyndighet innenfor miljørettet helsevern. Innemiljø (lys- og lydforhold), renhold og smittevern (drikkevann), sikkerhet og beredskap er den del av samfunnsmedisinernes ansvar i kommunen.

 

Med vennlig hilsen


Marte Kvittum Tangen
Leder