Høring – Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 7.12.19

Til Legeforeningen

7. desember 2019

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Høringsutkastet er en revisjon av kapittelet om syn i nasjonal faglig retningslinje for undersøkelse av syn, hørsel og språk, IS-1235. Anbefalingene vil når de ferdigstilles inngå i nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Generelt

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) vil første bemerke at vi støtter forenklingen ved at tidligere retningslinje for undersøkelse av syn, hørsel og språk fra 2005 nå inkluderes i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er viktig å begrense antall retningslinjer og samle informasjon der det er enklest mulig tilgjengelig for de som skal følge retningslinjene. Denne retningslinjen inneholder mye informasjon om sykdommer og diagnostikk, det er enklere å lese hvilke undersøkelser som skal gjøres hvis retningslinjen kun inneholder dette med bakgrunnsdokumentasjon via lenker til ytterligere informasjon (begrunnelser).

Forslaget til retningslinjer er tydelig på hvilke oppgaver som skal utføres av lege og hvilke som skal utføres av helsesykepleier.

Nye forslag

NFA støtter de to nye forslag med undersøkelse av rød refleks (RR) ved alle undersøkelser der lege er tilstede og standardisering med gjennomgående bruk av LEA synstavle.

NFA vil allikevel bemerke at det retinoblastom er en svært sjelden tilstand og de fleste helsestasjons- og skolehelsetjenesteleger vil aldri få positivt funn på RR-undersøkelsen. Forekomsten av retinoblastom er angitt til ca 5 pr år i Norge. En innføring av rød refleks undersøkelse på alle barn hver gang legen er tilstede ved undersøkelsen er å innføre en screeningundersøkelse. Rapporten «styringsstruktur og strategi for screeningsprogram» fra Helsedirektoratet i 2014 drøfter ulike punkt som må vurderes før screening tas i bruk. Når vi allikevel støtter innføringen uten at det er videre dokumentert kost-nytte og kvalitet ved denne undersøkelsen er det pga det er en undersøkelse uten risiko for skade for barnet, den er enkel og billig, lite tidkrevende å gjennomføre og det har stor betydning med tidligst mulig diagnose av retinoblastom. Det vil allikevel være slik at det antagelig er flere falskt positive som blir henvist til videre undersøkelser enn reelle funn.

 

Utvidet anbefaling

Det er bra at det i anbefalingen presiseres at kopi av henvisningen skal sendes til pasientens fastlege.

Setningen «Helsestasjonslege bør ringe spesialisthelsetjenesten for å bekrefte at henvisning sendes og sikre rask oppfølging» foreslås endret til «Helsestasjonslege eller samarbeidende helsesykepleier bør ringe spesialisthelsetjenesten for å få bekreftet at henvisning er mottatt og at rask oppfølging er sikret» (s5).


Med vennlig hilsen
Marte Kvittum Tangen
Leder