Høring - Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO)

Til Legeforeningen

14. juli 2014

 

Helsedirektoratet (Hdir), Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Politidirektoratet (POD) sin øverste ledelse etablerte i juni 2012 en felles styringsgruppe med underliggende arbeidsgrupper for å følge opp anbefalinger og konkrete tiltak fra bla. 22. juli kommisjonen. En av arbeidsgruppene fikk i mandat å utarbeide felles nasjonale prosedyrer for håndtering av hendelser med pågående livstruende vold.

Prosedyrene er et resultat av evaluering av noen alvorlige hendelser der bl. a. helsepersonell har ønsket å gå inn i situasjoner før politiet ankommer stedet. Dette er omtalt under pkt. D 3.3. NFA mener at dette er godt utledet og gir Brann og Helse grunnlag for å bruke skjønn utfra situasjonen og egen kompetanse og ressurs. Det er et viktig punkt av brann- og helsepersonell ikke skal ha verneutstyr, idet de ikke skal gå inni situasjoner hvor det er påkrevet.

Slike situasjoner vil alltid være uoversiktlige og vanskelige, og ingen regulering kan endre det. Det viktigste arbeidet i slike situasjoner skal ha vært gjort på forhånd; regelmessige øvelser og klargjøring av roller. Norsk forening for allmennmedisin(NFA) finner prosedyrene gjennomarbeidet og praktiske. Dokumentet er kort og oversiktlig, og vil gi et godt grunnlag for å etablere lokale prosedyrer og mal for øvelser. Betydningen av felles øvelser understrekes, og rollefordeling og oppgaver under PLIVO er klare og tydelige.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen          

leder NFA