Høring – Høring til Helse Nords regionale utviklingsplan 2035

Til Legeforeningen

2. oktober 2018

Vi har lest planen med primærhelsetjeneste- og fastlegeblikk. Våre kommentarer konsentrere seg derfor om de elementene som berører samhandling og førstelinjetjenesten.

 

Kap 2.3 Gjennomføring av planarbeidet

Det er prisverdig at Helse Nord har fått utarbeidet oversikt over fastlegesituasjonen i Nord-Norge og over status og utviklingsplaner for helse- og omsorgstjenesten i nordnorske kommuner. Dette er verdifullt bakgrunnsmateriale som dessverre ikke gjenfinnes i særlig grad i utviklingsplanen. NFA anbefaler at den innsikten som disse rapportene gir tas med i det videre samarbeidet mellom kommunene og Helse Nord/helseforetakene.

Planen har vært på dagsorden på møter med en gruppe som representerer fastlegene i regionen og på møte med KS, og KS har hatt observatørstatus i styringsgruppen. Det har ikke vært fastleger eller praksiskonsulenter direkte med i utvikling av planen. Vi tror at dersom det hadde vært primærleger med i utvikling av planen, ville planen blitt bedre og mer spisset. NFA bidrar gjerne til å utnevne fastleger til slikt arbeid i fremtiden.

 

Kap 3.6 Nåsituasjonen – Samhandling med primærhelsetjenesten

Den punktvise beskrivelsen av nåsituasjonen gir en grei oversikt. Vi savner et kulepunkt om praksiskonsulentordningen (PKO), som finnes ved mange av helseforetakene i Helse Nord, og som bidrar konkret til samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten, med hovedfokus på samarbeid mellom leger. PKO fungerer i varierende grad i de ulike sykehusområdene, og har stort potensiale for videreutvikling.

 

Kap 5.2.3 Endringsfaktorer

Her beskrives en forventning om at «flere skal behandles i sine hjemkommuner og derfor gjøre deler av kontakten med spesialisthelsetjenesten unødvendig». NFA støtter målet om at det som er mulig å behandle i førstelinjetjenesten skal behandles der. I dette kapittelet ville det imidlertid vært nyttig med et avsnitt om de utfordringene kommunene generelt og fastlegetjenesten spesielt står overfor, og at oppgaveoverføring i lys av dette ikke kan skje uten nært samarbeid med kommuner og fastleger, og betydelig styrking av førstelinjetjenesten.

 

Kap 5.2.5 Usikkerhet i tallene

Det estimeres at 45000 liggedøgn kan overføres til primærhelsetjenesten. Se kommentaren over.

 

Kap 6.1 Utvikling og endring må fortsette

«Samarbeidet med primærhelsetjenesten må styrkes og nye samarbeidsformer (inkludert spleiselag) utvikles slik at pasientene får behandling på riktig omsorgsnivå og uten unødvendige forflytninger mellom omsorgsnivåene». Dette støtter NFA fullt ut, forutsatt at samarbeidet er reelt, og at det ikke skjer endringer som ikke er ivaretatt ressursmessig og faglig på begge nivåer.

 

Kap 6.6 Samhandling med primærhelsetjenesten – tiltak

«Kommunene får stadig mer komplekse oppgaver, og spesialisthelsetjenesten må ta sitt ansvar for å bygge opp kompetanse i kommunene og understøtter særlig de minste kommunene i å løse disse nye oppgavene.» Dette er en god intensjon. NFA vil minne om at førstelinjetjenesten har kompetanse som andrelinjetjenesten kan ha nytte av, og at veiledning og kompetanseutvikling bør gå begge veier.

NFA støtter de foreslåtte kulepunktene om samhandlingstiltak. Vi etterlyser videreutvikling av PKO som samhandlingsverktøy både lokalt og regionalt.

Vi vil også vise til at NFA har utviklet et samhandlingsdokument som en mal for godt samarbeid i de forskjellige HFene. Dette dokumentet har allerede blitt benyttet flere steder til utvikling av lokale regler for samarbeid. Vi tror at lokalt samarbeid blir enklere å iverksette dersom Helse Nord nevner samarbeidsdokumentet i sin plan, se https://bit.ly/2N8u4dD

Vi er glade for å se at man ønsker å etablere samarbeid mellom sykehusleger og fastleger – vi har stor tro på at det vil være et viktig virkemiddel for å få kontroll med oppgavene og tydelig ansvarsplassering.

 

Kap 6.7 Bemanning og kompetanse

«Helse Nord vil, i samarbeid med kommunene, etablere ordninger som sikrer at leger i spesialisering i allmennmedisin får nødvendig sykehustjeneste på en planlagt måte.»

 

Dette forslaget støttes helhjertet av NFA. En slik ordning vil også kunne brukes målrettet til verdifull erfarings- og kunnskapsutveksling om førstelinjetjenesten og samhandling mellom ALIS til sykehuspersonell.

 

Kap 6.8 Forskning og innovasjon

NFA anbefaler at det tas med et punkt om å satse på samhandlingsforskning.

 

Kap 6.9 Teknologi

NFA vil understreke viktigheten av at fastleger og kommuner tas aktivt med i all IT-utvikling som handler om kommunikasjon og utveksling mellom nivåene.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin                                                                                     Anette Fosse    

Leder                                                                                                  Styremedlem