Høring – Noklus anbefalinger for analysepakker i primærhelsetjenesten.

Til Legeforeningen

9. oktober 2018

Noklus har sendt på høring anbefalinger for analysepakker i primærhelsetjenesten. Denne anbefalingen er en del av Noklus sitt arbeid med å kvalitetssikre rett rekvirering av laboratorietjenester.

Bruk av laboratorietjenester øker. Hensikten med analysepakkene er ment å bidra til standardisert utredning og oppfølging og samtidig unngå unødvendig bruk av laboratoriet. Analysepakkene er også ment å være et hjelpemiddel for å minne om hvilke analyser som ikke bør utelates ved en gitt problemstilling. Legen vil måtte vurdere og supplere analysene ut fra den enkelte pasients alder, kjønn, sykehistorie, symptomer og kliniske funn.

Noklus ønsker tilbakemelding på om de ni foreslåtte analysepakkene oppleves som nyttige. Hvis de er det vil det være aktuelt å utarbeide flere forslag i samråd med fagmiljøene.

Analysepakkene er kalt "diabetes årskontroll", "hypertensjon, utredning", "hypertensjon, årskontroll", "gjennomgått trombose", "antifosfolipidsyndrom", "blødningstendens", "demens/kognitiv svikt, utredning", "overvekt, utredning" og "trett og slapp, utredning".

NFA synes det er positivt at Noklus har utarbeidet analysepakker for å kvalitetssikre rekvirering av laboratorietjenester. NFA har fokus på å unngå overdiagnostikk og vurderer at nøkterne analysepakker kan bidra til riktigere bruk av laboratorieanalyser.

NFA er usikre på valg av betegnelsen «analysepakker». NFA deltar i Legeforeningens kampanje «Kloke Valg» som har til hensikt å unngå over/under diagnostikk- og behandlingen. Et av rådene fra NFA er:

Unngå å foreta «pakke-bestilling» av blodprøver - vurderer spesifikk indikasjon for hver enkelt prøve.

For hver blodprøve er det 5 % sannsynlighet for patologisk svar som ikke skyldes sykdom. Jo flere prøver, desto større fare for falske positive resultater som kan føre til bekymringer, videre utredning og i verste fall overbehandling.

NFA foreslår betegnelsen «Anbefalte prøver» istedenfor «Analysepakke»

NFA gjør oppmerksom på at Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale retningslinjer for mange tilstander som behandles i primærhelsetjenesten, det er viktig at anbefalinger fra Noklus ikke avviker fra disse. Se kommentarer til de ulike «pakkene».

NFA er bekymret for at laboratorieanalyser rekvireres for ofte fordi rekvirent ikke har oversikt over når prøven sist ble tatt, det er derfor også viktig å utarbeide journalverktøy som gir rekvirent informasjon om når prøven sist ble tatt og med hvilket resultat.

Kommentarer til enkelte av de ulike «pakkene»

Diabetes årskontroll:

Denne ser grei ut, den samsvarer med Helsedirektoratets nasjonale anbefalinger bortsett fra at det er presisert at TG må taes fastende.

Hypertensjons utredning:

Viser til Helsedirektoratets nasjonale retningslinje «Forebygging av hjerte- og karsykdom»

I retningslinjen anbefales det i tillegg til Noklus anbefalinger: Hematokritt (begrunnet med at ved sekundær hypertensjon, astma/kols, røyking og alkohol vil Hb og Htc avvike). Det er anbefalt å ta u-stix bare  ved spesiell indikasjon, det gjelder også U-albumin.

Hypertensjon, årskontroll

NFA gjør oppmerksom på at hypertensjon er en risikofaktor og ikke en sykdom, «pakkenavn» bør derfor endres.  Vi viser til Nasjonale retningslinjer for Forebygging av hjerte- og karsykdom hvor behandling og kontroll er delt opp i hovedgruppene «Primærprofylakse av hjerte- og karsykdom» og «Sekundærprofylakse av hjerte- og karsykdom».

Laboratorieanalyser som anbefales i årskontroll er beskrevet her: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom/seksjon?Tittel=oppfolging-og-mal-for-9922#oppfølgning-og-mål-for-kontroll-ved-forebygging-av-hjerte--og-karsykdomsterk-anbefaling

Helsedirektoratet anbefaler samme prøver som Noklus bortsett fra U-albumin som kun anbefales ved spesiell indikasjon. I tillegg anbefales ALAT ved statin bruk og TG + HDL ved dyslipidemier.

Demens/kognitiv svikt utredning

Samsvarer med Helsedirektoratets nasjonale retningslinje fra 2017, men Hdir har også med SR, ASAT og Homocystein. Vi er usikre på om bruk av homocystein vil gjøre demensomsorgen vesentlig bedre. Her er vi enige med Noklus.

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin                                                                                     Sirin Johansen 

Leder                                                                                                  Styremedlem