Høring – Norsk Helsenett SF strategi 2026 - 27.05.2020

Til Legeforeningen

27. mai 2020

Norsk Helsenett SF har sendt på høring forslag til strategi 2026.
Innspillsnotatet lister innledningsvis opp det som beskrives som viktige områder som er blitt identifisert i arbeidet med Strategi 2026, og som de med dette dokumentet ønsker å bidra til å forsterke. De fleste elementene som trekkes frem er velkjent og har vært det i flere år. Innspillsnotatet gir i all hovedsak ikke noe nytt tilført.

Vi legger imidlertid merke til setningen «Gjennom en felles samhandlingsplattform for helsetjenesten kan Norsk Helsenett bidra til å sikre effektiv informasjonsflyt og helhetlige pasientforløp».

De nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept, grunndata, helseID og
Helsenettet er bygd for å løse behov for innbyggere og helsepersonell. Hver og en er nasjonale
samhandlingsløsninger, men de er ikke bygd på en enhetlig plattform som tilrettelegger for utstrakt deling av informasjon mellom løsningene eller med 3.parter. Det er et betydelige potensiale som kan tas ut ved å etablere en plattform som tilrettelegger for økt informasjonsdeling, og som kan benyttes for fremtidige utvidelser av produktporteføljen. Vi mener at NHN bør utvikle en slik samhandlingsplattform. Dette er realiserbart innen rimelig tid, men hemmes av de store nasjonale føringer som sikter mot realisering ti år frem i tid. For sektoren er det kritisk viktig at man prioriterer et slikt arbeid og vi har store forhåpninger til at nettopp NHN skal komme inn som virksomhet med gjennomføringsevne og effektivitet i dette arbeidet.

Fastlegene i Norge har nok opplevd Norsk Helsenett som en topp-tung og lite tilgjengelig leverandør. Svært få fastleger har et forhold til NHN utover det at det er «noe man må ha». NFA tolker dette som at NHN har en omdømmeutfordring. Vi vil foreslå at strategien i større grad retter seg mot den delen av brukerne. Det vil være viktig at tjenestene som skal leveres oppleves som nyttig og relevant. Foreløpig er ikke det et rådende inntrykk. Når NHN får en betydelig større portefølje som langt på vei involverer fastlegenes arbeidsflyt, vil samarbeid med brukersiden være vel så viktig som å levere på myndighetsønsker.

Avslutningsvis stilles en del relativt konkrete spørsmål om strategiplanen som det ønskes tilbakemelding på. Dette oppleves som vanskelig, da Strategi 2026 er et dokument som beskriver NHNs rolle på et relativt overordnet nivå. Det man kan måles på er måloppnåelse og gjennomføringsevne til det beste for helsetjenesten. Der håper vi NHN vil lykkes!

Med vennlig hilsen
Marte Kvittum Tangen                                            Torgeir Hoff Skavøy
leder NFA                                                                     nestleder NFA