Høring - Norsk Indeks for Nødhjelp

Til Legeforeningen

12. desember 2016

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) er et beslutningsstøtteverktøy som er i bruk ved alle akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) og mange legevaktsentraler (LV) i Norge.

Inntil 2013 var Legeforeningen ansvarlig for det faglige innholdet i NIMN, som ble utgitt av Laerdal Foundation. Helsedirektoratet har nå overtatt rettighetene til NIMN etter avtale med Laerdal Foundation. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å gjennomføre en faglig revisjon av NIMN. NAKOS opplyser at de har innhentet innspill og forslag fra et stort antall medarbeidere i spesialist- og primærhelsetjenesten, og at det innsamlede materialet er blitt bearbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra regionalt AMK-forum og NAKOS.

NIMN er inndelt i 40 kapitler ("oppslag") som omhandler utvalgte akuttmedisinske situasjoner, der AMK-operatøren får veiledning i hvordan de forskjellige situasjonene bør håndteres (spørsmål til innringer, hastegrad, akuttmedisinsk respons, råd til innringer, m.m.)

NFA er enig i at NIMN er et godt og veletablert verktøy for å håndtere telefoniske akutthevendelser. Vi synes at den fremlagte revisjonen er god og relevant. Vi har ingen innsigelser eller innvendinger på det faglige innholdet, men savner gode råd og forslag til helsepersonell i forbindelse med kommunikasjon med mennesker som behersker norsk språk dårlig. Det kan være mennesker med nedsatt evner til å snakke, mennesker med sykdommer (f.eks. afasi), innvandrere eller andre grupper med utydelig eller uforståelig språk. NFA mener at man bør vurdere om det i slike situasjoner kan etableres tekniske løsninger som raskt kan kople inn en tolk i samtalen. Dette bør vurderes for de store språkgruppene som erfaringsmessig har behov fro språklig hjelp.

Dette er situasjoner som krever ekstra omtanke og gode kommunikasjonsferdigheter. I en krisesituasjon kan det bli ekstra vanskelig å få oppfatte viktig informasjonen på kort tid. Vi vil anmode NAKOS/ Helsedirektoratet å omtale kommunikasjonsteknikker der det er språkvansker i nødindeks.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin     

Leder

Ehsna Ali

Styremedlem