Høring – Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering

Til Legeforeningen

10. oktober 2014

Norsk forening for allergologi og immunpatologi har utarbeidet et forslag til Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering. De ønsker nå tilbakemelding på utkast til veileder.

Veilederen tar ikke mål av seg å være en komplett lærebok i anafylaksi, og heller ingen meta-analyse av en etter hvert betydelig forskningslitteratur. Den forsøker å gi, relativt kortfattet, praktiske råd om hvordan håndtere pasienter med anafylaksi i et helhetlig perspektiv. Den er basert på nyere dokumentert kunnskap og internasjonale retningslinjer, og vinklet ut i fra den kliniske erfaring og kompetanse forfatterkollegiet samlet har ervervet fra sine mange ståsteder i den norske helsehverdag.

I hovedsak er veilederen myntet på helsepersonell innen alle omsorgsnivåer som i sin funksjon kan komme til å møte pasienter med anafylaktiske reaksjoner. Det vil være leger og sykepleiere i primærhelsetjenesten, inklusive kommunale og private legevakter, ambulansepersonell og fagpersoner i og utenfor institusjon. Veilederen kan benyttes som grunnlagsdokument ved gjennomgang av egen anafylaksiberedskap. Den er forsøkt utformet slik at deler av den også kan brukes i opplæring av pasienter, pårørende og andre omsorgspersoner.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) finner veilederen oversiktig, og logisk oppbygd. Vi har ingen kommentarer til det faglige innholdet, utover at det framstår som en god kombinasjon av teori og praksis, tilpasset norsk hverdag.

Veilederen er på 34 sider i tradisjonelt lærebokformat. I den praktiske hverdag er den for lang. Vi oppfordrer forfatterne til å lage kortversjoner beregnet på de forskjellige brukergruppene, gjerne i form av forslag til vegg-plakater. I tillegg bør man søke samarbeid med NEL, slik at rådene kan innlemmes i deres beslutningsstøtteverktøy som er i bruk på alle legekontor og legevakter. 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen          

leder NFA