Høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Til Legeforeningen

13. februar 2015

Tolkeutvalgets mandat har vært å utrede og fremme forslag til samordnet, kvalitetssikret og effektiv organisering av tolking i offentlig sektor. Utredningen ble overlevert til BLD 24. september i år. Utvalgets konklusjon er at underforbruk og manglende kvalitetskrav til tolker fører til at rettssikkerhet og likeverd er truet og undergraves. I tillegg mener utvalget at det er feil bruk av ressurser når samfunnet kvalifiserer tolker som ikke blir benyttet i offentlig sektor. 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener at tolketjenester blir underbrukt i helsetjenestene i dag, og det er svært uheldig både i pasientperspektiv og samfunnsperspektiv.

I pasientkonsultasjoner der pasienten ikke har tilstrekkelige språkkunnskaper bør det i all hovedsak benyttes profesjonelle tolker der det lar seg praktisk gjennomføre. Det betyr at i all planlagt virksomhet bør det alltid legges til rette for at tolk benyttes. Vi anser det ikke som bra nok å benytte familiemedlemmer eller annet personell enn profesjonell tolk til dette formålet. Å bruke barn som tolk anser vi som helt uakseptabelt, og skal i høyeste grad unngås.

Det er viktig å styrke tilgjengeligheten til profesjonelle tolker, særlig utenfor storbyene der det per dags dato kan være særdeles utfordrende å få tolketjenester. Det å legge tilrettelegge for telefontolk og skjermtolking er viktig for å øke bruken i distriktene.  I tillegg bør tilgjengeligheten økes på kort varsel og utenfor ordinær arbeidstid da legevakt og sykehus ofte har behov for tolketjenester.

NFA mener det er viktig at finansieringen for tolketjenester belastes et annet budsjett enn det behandlende instans benytter, slik at man unngår at det vil ligge økonomiske insentiver bak å unngå å benytte seg av profesjonelle tolketjenester.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen           Nina Wiggen

Leder                                   styremedlem