Høring – Ny høring - Endrede bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger fra Norsk helsenett (NHN) 8.2.20

Til Legeforeningen

8. februar 2020

Fra 1. januar 2020 har NHN overtatt driftsansvaret for nasjonale e-helseløsninger fra Direktoratet for e-helse. For å regulere relasjonen mellom NHN og aktørene i sektoren, er det blitt utarbeidet bruksvilkår for de nasjonale e-helseløsningene;

 Helsenorge
 E-resept
 Kjernejournal.

Disse vilkårene erstatter avtaler med legekontorene, og vil være bestemmende for legekontorenes rettigheter og plikter.

Norsk Helsenett gir nå Legeforeningen anledning til å komme med innspill til vilkårene, selv om de i utgangspunktet er vedtatt. Innspill må derfor være av betydelig karakter for å bli tatt til følge.
Norsk forening for allmennmedisin støtter forslagene til bruksvilkår for disse tre nasjonale e-helseløsninger. Vi har ingen innspill av så vesentlig karakter at det vil være betydningsfullt.
Vi ønsker likevel å utfordre avtaleutstedere og styringsmyndigheter på å i enda større grad legge til rette for at svært mange av enhetene som det nå lages bruksvilkår for, er så små at man trenger hjelp og bistand for å klare å innfri kravene. Det burde tilligge Norsk helsenett å sertifisere tredjeparts-leverandører, slik at avtaler og ansvarsforhold som ble lagt frem var avklart. Små virksomheter vil aldri kunne inneha god nok fagkompetanse og juridisk kompetanse til å gjøre slike vurderinger.

 

Med vennlig hilsen
Marte Kvittum Tangen                                               Torgeir Hoff Skavøy
leder                                                                                nestleder