Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide

Til Legeforeningen

19. februar 2015

Helsedirektoratet (Hdir) har mottatt mange faglige innspill om at eksisterende helsekort bør oppdateres. Helsekortet som journalføringsdokument skal understøtte faglig forsvarlighet i påvente av elektronisk helsekort for gravide. Det er anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer som ifølge Helsedirektoratet legger føringer for endringene. Ifølge Helsedirektoratet vil ingen av endringene endre gjeldene praksis eller anbefalinger i relevante nasjonale faglige retningslinjer.  

Direktoratet har vært noe avventende med å foreslå ny versjon av papirbasert løsning fordi de har avventet utvikling av et elektronisk helsekort for gravide. Det er ønskelig med ett elektronisk helsekort for gravide, men Helsedirektoratet skriver nå at de ikke i dag ser en slik løsning i nær fremtid.  

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har tidligere tydelig meddelt Helsedirektoratet motforestillinger til ny papirversjon av svangerskapsjournal, og vi mener fortsatt at det er fullstendig uakseptabelt at dette nå, i 2015, kommer i papirversjon.  I nesten 10 år er det lovet å ferdigstille elektronisk svangerskapsjournal. Det bevilges store beløp til en rekke mindre nyttige e-heiseinnretninger enn svangerskapsjournal, som er et verktøy flere tusen mennesker bruker daglig.

NFA mener at med dagens krav til kvalitet, er dette ikke til å leve med. Journalforskriften pålegger oss å føre én sammenhengende journal for hver enkelt pasient. Fastleger bruker elektronisk journal og en papirjournal krever dobbeltføring. Vi frykter at en ny papirversjon av Helsekort for gravide utsetter den nødvendige oppgaven med å utvikle en elektronisk versjon med flere år, med det resultat at personsensitive helseopplysninger oppbevares usikret, dobbeljournalføring medfører risiko for feil, og at relevant og nødvendig informasjon ikke kommer frem til rett mottaker. Ny kunnskap om svangerskapsomsorgen blir ikke implementert fordi det tar for lang tid å innføre en oppdatert papirversjon. Muligheter for rapporter og statistikk går også tapt.

Det er videre slik at flere av de moderne EPJ som brukes av fastleger, allerede har en halvelektronisk svangerskapsjournal. Innpå 70- 80 % av de dataene som skal inn i slike journaler er gjenbruk for fastlegene. De kjenner kvinnene fra før, og opprettelse av slik journal innebærer da betydelig forenkling ved at den fyller seg ut selv. Jordmor og helsestasjon har ikke har den samme kontinuerlige kontakten med kvinnene og har oftest ikke data fra tidligere. De vil dermed ikke oppleve det samme behovet for integrering i eksisterende journalsystemer og gjenbruk av data.  Men for det store antall som utfører dette arbeidet, fastlegene, er dette viktige og lett tilgjengelige data for en god svangerskapsomsorg.

Vi tror ikke at EPJ-leverandørene vil kunne prioritere programmeringskraft til å legge om skjemaet som brukes i de eksisterende EPJ. Til det er forandringene for ubetydelige og andre programmeringsoppgaver for viktige og er gitt for høy prioritet i andre nasjonale sammenhenger. Vi vil derfor sannsynligvis ha flere versjoner av skjema over lang tid.

NFA vil også minne om at det arbeides med elektroniske løsninger for fastlegenes EPJ  i et prosjekt, «EPJ-løftet», som er et samarbeid mellom helsedirektoratet og Legeforeningen. Å utarbeide en elektronisk svangerskapsjournal ville kunne vært et godt tiltak i denne sammenheng. Vi kan ikke se at det har vært kontakt fra den ene til den andre berørte avdelingen i Hdir om denne saken. Allerede for 8-9 år siden så man en brukbar elektronisk ”light”-løsning av svangerskapsjournalen. Teknologien og muligheten ligger lett tilgjengelig. Vi mener at det må være bedre å lage en enkel - men muligens ikke perfekt - elektronisk svangerskapsjournal, enn å presentere et så utdatert forslag som dette.

I mangel av prioritet fra sentrale miljøer på denne saken, har det imidlertid vokst frem en rekke lokale løsninger. Noen sykehus har egne elektroniske svangerskapsjournaler, nesten alle primærlegesystemer har det, noen helsestasjonsprogrammer har det. Folk finner opp smarte måter å sende dette elektronisk på, f eks er det noen som bruker helsenorge.no til å sende utfylt skjema til pasienten selv, slik at det kan medbringes til samarbeidspartnere på denne måten. Det eksisterende skjemaet i papirversjon er reelt på vei ut, folk tar faktisk skjeen i egen hånd og vi får divergerende halvgode løsninger spredt rundt om. Det signaliseres intet behov for nytt papir. Det er foruroligende at ikke Hdir har oppfanget dette og forholdt seg til virkeligheten i praksis. Den virkeligheten vil selvfølgelig leve videre og utvikle seg uavhengig av Hdir sitt siste forsøk på papir.

Etter å ha avvist relevansen av dette nye papiret, blir det nesten bortkastet å berøre innholdet rent faglig. Enkelte av de endringer som er foreslått, med å flytte rubrikker opp og ned og til høyre og venstre er direkte uheldig dersom både ny og gammel versjon kommer til å leve side om side. Det vil også som nevnt medføre ekstra arbeid i fastlegenes EPJ. Å tenke på arbeidsflyt på papiret er lite relevant når det allikevel i stor grad vil bli fylt inn på tastatur.

Det er uheldig at toxoplasma og blodsukkerbelastning får egne felter på skjemaet. Det er etter hvert langt flere som får dette utført, enn de som har indikasjon for å måle toxoplasmaserologi, og det bidrar dermed til overdiagnostikk i svangerskapsomsorgen.  Å utbe seg pen håndskrift synes søkt, idet dette i dag utfylles via legenes EPJ.  Ny versjon har for små felt for tidligere svangerskap, og mangler avkryssing for provosert abort, GBS-status, ferritin-nivå, anbefalt tilskudd av tran og jern. Det er ikke angitt hvor oppdatert symfyse-fundus-kurven er.  Papirversjonen gir heller ikke informasjon om at innholdet er personsensitive helseopplysninger. Ny papirversjon av Helsekort for gravide har gjennomslag for henvisning til ultralyd og for å søke fødeplass. Henvisning til ultralyd gjøres de fleste steder som elektronisk henvisning. Søknad om fødeplass gjøres på ulike måter. Mange helseforetak har egne skjemaer for dette som kvinnen sender inn selv. Søknad om fødeplass bør gjøres elektronisk som en vanlig henvisning.

Vi anmoder Hdir om å trekke hele forslaget. Det er irrelevant.

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Morten Laudal

Leder                                                   styremedlem