Høring - nytt utvalg for menneskerettigheter 1.5.20

Til Legeforeningen

1. mai 2020

Legeforeningen opprettet i 1991 et utvalg for menneskerettigheter. Utvalget ble senere utvidet til også å omfatte klima og global helse. Det viste seg at mandatet for dette utvalget ble for omfattende og sentralstyret vedtok å nedlegge utvalget. Under landsstyremøtet i mai 2019 ble det vedtatt å igjen opprette et menneskerettighetsutvalg.  
Landsstyret vedtok at sentralstyret skulle opprette et interimsstyre på seks medlemmer for perioden 1. september 2019 til 1. september 2020 etter innspill fra organisasjonsleddene, og at sentralstyret i samråd med utvalget skulle fremme en sak til førstkommende ordinære landsstyre om den videre innretningen av utvalget, herunder mandat, funksjon, valgregler og budsjett.  
Sentralstyret har sendt på høring forslag til mandat, sammensetning og valgregler for et nytt menneskerettighetsutvalg i Legeforeningen, basert på rapport fra det nedsatt interimutvalget.  
NFA mener målsettingen må begrenses til å gjelde helsevesenet. En målsetting for dette utvalget om å generelt forebygge og avdekke menneskerettighetsbrudd er svært omfattende og må være utenfor dette utvalgets mandat. Vi ser at dette nok framkommer under definisjon av målgrupper og hva utvalget skal arbeide med, men mener formuleringen i kulepunktet under målsetting «forebygge og avdekke menneskerettighetsbrudd» må endres.  
Det ble 27.februar lansert en rapport fra Røde Kors om torturutsatte og håndteringen av dette i det norske helsevesen «Torturert og glemt» https://www.rodekors.no/globalassets/globalt/rapporter-program-avtaler/humanitar-analyse-rapporter/torturert-og-glemt-2020.pdf 
Rapporten konkluderer med et behov for tverrfaglig fagmiljø, styrkning av relevante utdanninger og en handlingsplan for torturutsatte i Norge. Hvis det blir igangsatt et handlingsplanarbeid, vil dette være relevant for menneskerettighetsutvalget å følge tett. Kanskje vil det være naturlig at de ble representert inn i en ev. arbeidsgruppe?  
 
NFA har forøvrig ingen andre endringsforslag og ønsker utvalget lykke til med viktig arbeid.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Marte Kvittum Tangen   
leder