Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Til Legeforeningen

3. august 2016

NFA synes det er grunn til å berømme departementet for en troverdig og god innsats mot tobakksbruk. Vi ser de foreslåtte endringene til tobakksforskriften som gode og tror de vil være formålstjenlige. NFA arbeider for et tobakksfritt samfunn og synes at enkelte forslag til endringer av forskriften med fordel kan strammes inn mer enn det som er foreslått.

Vi vil kommentere disse punktene der vi mener at den foreslåtte forskriftsteksten ikke er i tråd med optimal effekt på tobakksbruken.

  • Unntak fra bestemmelsene om ensartede pakninger og merking av tobakksprodukter. NFA innser at det er enkelte tobakksprodukter som må ansees å være spesialprodukter. Disse omsettes i et lite volum og de representerer en relativt liten trussel mot folkehelsen. Vi mener at dette ikke bør gjelde for sigarillos som de facto er en brun sigarett, dette produktet bør ikke unntas fra de generelle bestemmelsene. Samtidig som vi ser at enkelte produkter kan gis unntak, har vi sett tobakksindustriens eventyrlige evne til på utspekulert vis å markedsføre sine produkter på nye måter, mot nye generasjoner og med uventede virkemidler. Snus ble for noen få år siden sett som en ubegripelig uvane for eldre menn,. Tobakksindustrien har lykkes i å gjøre dette produktet til så populært hos ungdommer at vi nå har en snusepidemi. Dette kan gjenta seg med de produkter man nå unntar fra de generelle bestemmelsene.   Vi foreslår derfor at det etableres en mekanisme der unntaket fra de generelle reglene bortfaller dersom antallet brukere øker, eller omsetningsvolumet av produktet som har unntak overstiger et visst nivå.  Vi mener det er fornuftig at disse produktene kun omsettes i spesialforretninger. Vi mener at det ikke bør være adgang til å etablere flere slike spesialforretninger og at dette bør nedfelles i forskriften.
  • Karakteristisk smak. NFA støtter at det forbys smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk. Vi mener at et likelydende forbud må gjelde snus. Tobakksindustrien har med målrettet strategi der både innpakning og smak har vært sentrale virkemidler lykkes i å gjøre en stor andel av norske ungdommer snusavhengige. Snusepidemien er antagelig vår største utfordring innenfor tobakksområdet. Vi forstår ikke hvorfor dette forbudet ikke skal gjøres gjeldende for snus. Det er av stor viktighet at smakstilsetning også fjernes fra snus og ikke bare fra de andre tobakksproduktene.
  • Innføring av nye tobakks eller nikotinprodukter. NFA mener at to sentrale hensyn må ivaretas før det gis anledning til markedsføring av produkter i denne kategorien. Produkter må for det første ikke være helseskadelige Det innebærer at ethvert produkt må være utredet med anerkjente vitenskapelige metoder der man konkluderer med at produktet er ufarlig. Vi mener også at det ikke skal tillates markedsført produkter som kan skape avhengighet.
  • Fjernsalg av tobakksvarer.  NFA mener at det ikke bør tillates fjernsalg av noen tobakksprodukter. Vi vet at øket tilgjengelighet gir øket forbruk. Tilgangen på tobakk er altfor god i Norge. Å åpne opp for fjernsalg vil øke tilgjengeligheten og være i strid med regjeringens intensjon om redusert forbruk av tobakk.  

For øvrig mener vi at det bør forbys salg av tobakksprodukter til alle som er født etter 1. Januar 2000 – et tiltak som vi tror kan sikre at landet faktisk blir tobakksfritt.

 

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                     

Leder