Høring - om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Til legeforeningen

10. desember 2014

NFA (Norsk forening for allmennmedisin) vil foreslå  at følgende  tilleggskrav tas inn i autorisasjonsordningen for helsepersonell

fra land utenfor EØS –området :

 

 

1. I jevngodhetsvurderingen bør inngå  krav om praktisk tjeneste som lege for at formell utdanningskompetanse ikke skal regnes som foreldet. I Danmark er dette kravet satt til 12 måneders tjeneste som lege de siste 6 årene. AU mener  dette kravet er  meget relevant da mange av legene av ulike grunner over lengre tid har vært ute av yrket.

 

2.  Som kompetansekrav  bør inngå  obligatorisk  praktisk tjeneste der det kan etterprøves at legen innehar en basal  faglig kompetanse, og tilstrekkelig  system- og rolleforståelse til  å kunne fungere som lege i Norge. Hensikten med denne tjenesten er en annen den praktiske  tjenesten som departementet i dag kan gi pålegg om, f. eks til studenter som i sin grunnutdanning ikke har tilstrekkelig praksis . Vurdering av ervervet kompetanse på bakgrunn av attester, vitnemål  og tilgjengelig informasjon om ulike lands utdanningsløp er meget  vanskelig .  Etter vår vurdering vil det for alle leger utenfor EØS -området, og uavhengig av om de i sin grunnutdanning har hatt praksis eller ikke, være nødvendig gjennom praktisk tjeneste å kvalitetssikre  vurderingen om at legens kompetanse er likeverdig med det som oppnås gjennom norsk utdanning. Et annet viktig argument for dette kravet er at utenlandske leger med ulik fag- og kulturbakgrunn generelt har  behov for en  norsk «basistjeneste»,  for å kunne fungere som lege i Norge. Dette gjelder spesielt for stillinger som ikke er omfattet av krav om spesialistkompetanse (sykehjemsleger, leger i privat helsetjeneste, fengselsleger mm).

 

Denne  form for tjeneste inngår i autorisasjonskravet for leger utenfor EØS-området i alle øvrige nordiske land.  Sverige krever  18  måneders turnustjeneste, Danmark har en 12 måneders" evalueringsansettelse" med midlertidig lisens  og i Finland kreves det en seks måneders turnustjeneste. 

 

 

Med hilsen

 

Marit Hermansen                           Robert Tunestveit

leder NFA                                          Leder AU