Høring om opptak på byttelisten

Til Statens Legemiddelverk

10. juni 2014

Legemiddelverket har vurdert at Airflusal Forspiro inhalasjonspulver og Seretide Diskus inhalasjonspulver er medisinsk likeverdige, og anbefaler opptak på byttelisten. Seretide Diskus 50/250 inhalasjonspulver og Seretide Diskus 50/500 inhalasjonspulver er allerede på byttelisten med parallellimporterte legemidler.

Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) har vurdert forslaget til legemiddelverket om opptak på byttelisten for Airflusal Forspiro (generisk virkestoff salmeterol/flutikason). Vi fraråder at disse inhalatorene settes på byttelisten, da det ut ifra de studier og den forskning som foreligger, vil resultere i dårligere effekt av behandlingen.

NFA er prinsipielt enige i at to legemidler med samme innholdsstoffer i prinsippet bør kunne likestilles og byttes i apoteket med de samme begrensningene som gjelder for alle andre legemidler på blå resept; at man kan reservere seg mot byttet dersom pasienten skulle oppleve nye bivirkninger eller dårligere effekt av byttemidlet.

I det forliggende forslaget har vi derimot store betenkeligheter idet vi mener at inhalatoren er en integrert del av behandlingen. Det vil si at man ikke uten videre kan likestille de to legemidlene, da inhalatorene er forskjellige.

Årsaken til vår innsigelse er at man de senere år i økende grad er blitt klar over viktigheten av inhalatoren. De fleste nyere retningslinjer for astma og kols påpeker viktigheten av å velge riktig inhalator i samråd med pasienten. Det er også understreket i retningslinjene at det er viktig å minimere antallet forskjellige inhalatortyper til samme pasient.  Så lenge hurtigvirkende/anfallsbehandling ikke finnes i samme type inhalator som Airflusal, tvinger byttet pasientene til å forholde seg til flere forskjellige inhalatorer. 

En studie fra BMC Pulmonary Medicine 2009 skrevet av Mike Thomas et al. Inhaled corticosteroids for asthma: impact of practice level device switching on asthma control  (BMC PulmMed. 2009 Jan 2;9:1) konkluderer med at “switching ICS devices without a consultation was associated with worsened asthma control and is therefore inadvisable”. Bytte av legemiddel i denne studien førte til at bare 20 % oppnådde god effekt av de som fikk byttet ut inhalatoren, mot 34 % hos de som brukte den de var vant til . Videre så man at det doblet risikoen for manglende effekt.

Man ser i flere studier at svært mange pasienter har problemer med bruk av inhalatorer, og at hver type inhalator har sine begrensninger. Studier viser at en stor andel pasienter gjør feil ved inhalasjonen, iblant så alvorlige feil at de ikke får i seg noe medisin.  For noen typer inhalatorer er teknikken svært forskjellig. Det har således stor betydning at pasienten ikke stadig må forholde seg til nye typer, da det øker risikoen for manglende effekt betydelig. 

Et eventuelt bytte vil skje på apoteket. Det er ikke kjent for legen hvilken inhalator som da velges. Dette vil frata legen mulighet til å drive opplæring på den aktuelle inhalatoren, da byttet også kan skje andre vei ved neste utlevering.   

Referanser:

Yawn BP, Colice GL, Hodder R. Practicalaspectsof inhaleruse in the management of chronic obstructive pulmonary disease in the primary care setting. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2012;7:495-502. 

Price D. Int J Clin Pract Suppl. 2005;(149):36-7. Assessment of pharmaceutical performance, patient behaviour and clinical outcomes shows that dry powder inhalers cannot be used interchangeably, even if they contain the same active chemical entity.”

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Geir Sjaastad

leder NFA                                           ref. gr. astma og KOLS