Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven 6.12.19

Til Legeforeningen

6. desember 2019

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven, samt grossistforskriften og apotekforskriften, for å kunne innføre tiltak som skal bidra til å styrke legemiddelberedskapen og legemiddeltilgangen i Norge.
Forslaget gir hjemmelsgrunnlag for å kunne pålegge apotek og grossist restriksjoner ved utlevering, salg og eksport av legemidler ved fare for eller ved en etablert mangelsituasjon. Departementet foreslår også at grossistene og apotekene gis en plikt til å gi Legemiddelverket elektronisk tilgang til lagerstatus. I tillegg inneholder forslaget hjemmel for å kunne ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på flere av handlingsnormene som omfattes av forslaget.

Det siste året har vi i som jobber i primærhelsetjenesten merket at legemiddelmangel har blitt et stadig økende problem. Det har medført store ulemper for pasientene. De må ofte bytte til andre medikamenter, noe som igjen øker faren for feilbruk og nye bivirkninger. Det kan også virke negativt på pasientens compliance. Det er en betydelig pasientskaderisiko ved økende mangeltilfeller. Legemiddelmangelen bidrar til merarbeid for legene. Pasientene eller apotekene må kontakte oss for å finne erstatningsalternativ, eller for å få sendt nye resepter gjentatte ganger.

Vi er kjent med at dette er et problem også for andre land i Europa. UEMO (European Union of General Practitioners) har i en resolusjon fra oktober 2019 bedt EMA (European Medicines Agency) om å ta affære og sikre pasientene tilgang til nødvendige medisiner. Norge kan altså være et foregangsland i denne saken, ved å stille krav til både grossister og apotek.
Departementets forslag vil gi hjemmelsgrunnlag for å kunne iverksette ulike tiltak hvor det er fare for eller foreligger et midlertidig eller permanent avbrudd i legemiddelforsyningen.
Forslag vil bidra til bedre regulering av medikamenttilgang. Vi har forståelse for at det kan skape utgifter og merarbeid for både grossister og apotek, og oppleves negativt for enkeltpasienter at de ikke får utlevert den mengden med legemiddel de i en normalsituasjon vil kunne kreve utlevert i henhold til resepten. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener allikevel at en forutsigbar legemiddeltilgang for pasienten er det aller viktigste her, slik at dette hensynet må prioriteres høyest.


NFA støtter en eksportforbudsliste for å sikre mer stabil legemiddeltilgang over tid.
NFA støtter forslaget om en rasjoneringsliste. Det er svært viktig at formålet med og innholdet i en slik liste gjøres godt kjent for pasientene og legene. Det må være tydelig for både pasient og lege hvor de kan finne oppdatert informasjon om denne listen.
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter lovendringsforslagene til Legemiddelloven og Apotekloven, samt endringene i apotekforskriften ogNFA grossistforskriften.
NFA er positive til at man ved de foreslåtte tiltakene finner løsninger hvor man unngår å måtte prioritere mellom pasienter eller ut fra medisinsk indikasjon.

 


Med vennlig hilsen

Marte Kvittum Tangen                     Christina Stangeland Fredheim
Leder                                                     Styremedlem