Høring – Oppdatert Faglig retningslinje for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse. 25.09.19

25. september 2019

Norsk selskap for trombose og hemostase har sendt på nettbasert høring oppdaterte "Faglig retningslinje for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse".

For å tydeliggjøre at retningslinjen er godt forankret i fagmiljøet ønsker Norsk selskap for trombose og hemostase en uttalelse på om foreningen støtter retningslinjen. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter retningslinjene.

Anbefalingene og kunnskapsgrunnlaget er oversiktlig presentert. De medisinskfaglige rådene er organisert på en måte som gir lett tilgang på akkurat den informasjon man har behov for. De er skrevet forståelig og er godt egnet til bruk i allmennpraksis. Kunnskapsgrunnlaget bak hver anbefaling kommer tydelig frem ved at retningslinjen skiller på "anbefaler" og "foreslår"/"fraråder" ved svak eller sterk anbefaling.

Dette er en retningslinje som er svært aktuell i allmennpraksis. Fastleger behandler ofte pasienter med behov for antitrombotisk behandling og trenger gode presise faglig råd til støtte ved vurdering av indikasjon for antitrombotisk behandling. De fleste pasienter med behov for antitrombotisk behandling behandles med DOAK. Retningslinjene for DOAK behandling må integreres i samme retningslinje.

Pasienter som fortsatt behandles med warfarin er stort sett pasienter med mekanisk hjerteklaff, det er ut fra retningslinjen vanskelig å finne at anbefalt INR nivå i denne pasientgruppen er 3,0 under forutsetning at det ikke er endrede retningslinjer for dette.

Magic app er vanskelig tilgjengelig og det er ikke ønskelig å måtte forholde seg til mange ulike apper for å finne retningslinjer og veiledere. De må samles slik at alle er tilgjengelige gjennom samme portal. Hvis vi i NFA har forstått det riktig vil Magic-app ila oktober kunne integreres med andre portaler som NEL (Norsk elektronisk Legemiddelhåndbok). Generelt bør alle retningslinjer og handlingsplaner samles på samme sted og være likt tilgjengelig med en enkel søkefunksjon. Det er ikke ønskelig med passordbeskyttet innlogging på nettsider utenom de som er vanligst i bruk. Det må gjøres enklest mulig holde seg faglig oppdatert samt å søke i retningslinjer og veiledere. En ny versjon av "Faglig retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse" må gjøres kjent for fastlegene.

 


Med vennlig hilsen

Marte Kvittum Tangen                   Christina Stangeland Fredheim
Leder                                                    Styremedlem