Høring - oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Til Legeforeningen

28. august 2016

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et høringsnotat med forslag til lovendringer i forbindelse med oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen.

NFA er positive til at departementet nå kommer med enkelte konkrete oppfølginger av stortingsmeldingene. Vi håper at dette kun er en begynnelse og at andre gode forslag som ligger i meldingen vil konkretiseres senere. Vi vil kommentere hvert enkelt forslag som legges frem hver for seg.

 • Krav om at kommunen må ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, helsesøster og jordmor (kap. 3.3)
  NFA registrerer at stortinget har vedtatt at alle kommuner skal ha tilknyttet de ovenfor nevnte  yrkesgrupper. NFA vil bemerke at en slik opplisting av yrkesgrupper ikke gir noen garanti for at kommunens innbyggere får de tjenester som er nødvendige. Vi mener at denne listen bør suppleres med en konkretisering av hvilke tjenester man kan forvente at kommunene tilbyr. Vi er særlig opptatt av at det gis nasjonale føringer for rollen til kommunepsykologen. NFA mener at de kommunale psykologer skal ha et systemansvar for oppvekst og psykososialt miljø i kommunen og således arbeide grupperettet eventuelt individrettet i skole eller helsestasjon mens spesialisthelsetjenesten skal tilby individrettet behandlende psykologtjenester . Vi ser allerede nå at det hersker betydelig usikkerhet med til dels vidt forskjellige oppfatninger i kommunene om hva disse psykologstillingene skal brukes til.
 • Etablering av en forsøksordning hvor kommuner kan få ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS) (kap. 4)
  NFA mener at regjeringen med dette forslaget går i feil retning. Det er absolutt et behov for å strømlinjeforme det psykiatriske tilbudet, men det bør da skje etter de linjer som man er vant til og med samme innretning som i somatikken. Vi ser ingen norske kommuner som har kompetanse til å drive DPS slik det er i dag. Vi mener at psykiatrien er rotete og uoversiktlig organisert i dag, ved å endre forvaltningsnivå for enkelte dps mens andre forblir der de er i dag vil man øke denne forvirringen. Man vil også forryke forholdet mellom somatikk og psykiatri ved en slik omorganisering. Ordningen i dag med avtalehjemler for psykologer har et vesentlig uutnyttet potensial. Dette kan det med fordel tas tak i og få disse behandlerne integrert i det øvrige helsevesenet. Vi tror at et slikt grep ville forløst mye ubrukt potensial.
 • Krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (kap. 3.4)
  NFA støtter at det settes krav til ledelse i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Rapporten RS 9010 «Kommunal legetjeneste – kan den ledes?» utført av Agenda Kaupang på oppdrag fra KS konkluderer med at særlig legetjenesten er underledet med et ønske fra fastlegene om å få styrket den medisinske ledelsen. Vi mener at det er et stort behov for medisinsk kompetanse i kommunal ledelse. Kommunene har store utfordringer med prioriteringer av tjenester, dette kan gjøres mer strukturert og forutsigbart dersom man bruker folk med medisinsk kompetanse i dette arbeidet. Øverste medisinske kompetanse i kommunene er fastlegene. Kommunen har en svært god mulighet for å få til en god tverrfaglig oppfølging av de pasientene som trenger det mest, med fastlegen som medisinsk leder. Samarbeidende yrkesgrupper bør tilordnes ulike fastlege/legesentre slik at man kan jobbe med gode samarbeidsrutiner. Dette øker sannsynligheten for at de som har behov for det får en helhetlig oppfølging, og ikke fragmentert tjeneste med stor utskiftning av kontaktpersoner. Det er en rekke andre oppgaver som antibiotikaforskrivning, rusarbeid, planarbeid o.l som trenger medisinsk innsikt.
 • Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene (kap. 3.3.)   Dette er et godt forslag som NFA støtter og som på mange måter må sies å være lovfeste noe som allerede foregår i stor utstrekning. Vi tror at behandling av pasienter kan gjøres enda bedre dersom spesialisthelsetjenesten får gode opplysninger om pasienten og tar hensyn til  disse opplysningene i behandlingen.
 • Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring
  NFA støtter dette.
 • Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep (kap 3.6) 

NFA er enig med departementet i at vi i primærhelsetjenesten oppdager for få volds og overgrepsofre. Vi har intet i mot at ansvaret for å oppdage dette lovfestes, men vi deler ikke departementets tro på at dette skal bli bedre ved å lovfeste ansvaret. Fastleger og andre helsearbeidere er fullt klar over at det er viktig å avsløre slike forhold, det er altså ikke viljen til å gå inn i dette som er problemet. Vi har dessverre begrenset evne til  å oppdage dette og vi tror ikke denne evnen vil bli bedre med en lovfesting.  

 • Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene
  NFA tror det kan bedre samarbeide mellom fastleger og tannleger om felles pasienter at tannlegene overføres til kommunen. Vi støtter de forslag som departementet legger frem om dette. NFA ønsker i denne sammenheng en tydeligere kontakt/samhandling om pasienter som kan ha krav på redusert egenandel grunnet medisinske forhold. Det vil være en fordel at tannlegene kan kommunisere elektronisk med fastlegene via NHN.
 • Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven
  NFA mener at dette er en god ide og håper at man nå vil lykkes med å få en lege som pasienten kan forholde seg til som sin egen og som vi fastleger kan forholde oss til når  vi trenger å diskutere pasienten med spesialisthelsetjenesten. Vi erfarer at samarbeidet om felles pasienter er vesentlig bedre når den lege vi snakker med i spesialisthelsetjenester også kjenner pasienten godt.
 • Tydeliggjøring av kommunens plikter når det gjelder psykososial beredskap og oppfølging
  NFA støtter denne endringen.

 

Med vennlig hilsen

Petter Brelin    

Leder

Torgeir Hoff Skavøy

Nestleder