Høring – Oppfølging etter rusmiddeloverdose – nytt pakkeforløp 23.5.20

Til Legeforeningen

23. september 2020

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til pakkeforløp ved rusmiddeloverdose. Pakkeforløp for oppfølging etter rusmiddeloverdose foreslås som et nytt kapittel i Pakkeforløp rusbehandling (TSB), og ikke som et eget pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Kapitlet vil være et normerende produkt på linje med resten av Pakkeforløp rusbehandling. Det skal bidra til økt bruker- og pårørendemedvirkning, bedre samarbeid mellom tjenestene og sikre overgangen mellom akuttbehandling og videre behandlingsforløp. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) vil gjerne komme med noen kommentarer til det foreliggende forslaget.  
Helseminister Bent Høie ga i 2014 Helsedirektoratet i oppdrag å lage pakkeforløp for kreft i Norge etter modell fra Danmark. Selv om kreftoverlevelsen i Norge var på høyde med de beste landene i verden, var variasjonen på tilbudet til norske kreftpasienter urovekkende høy og et klart brudd på det overordnede prinsippet om at alle skal få lik behandling uavhengig av hvor i landet de bor. Mange pasienter opplevde til dels uoversiktlige behandlingsforløp med lange ventetider og uforutsigbarhet. Innføring av pakkeforløpene for kreft i Norge ble svært vellykket. Håpet var at innføring av pakkeforløp innen psykisk helse og rus også ville bedre tilbudet til disse pasientene. SINTEFs evaluering etter ett år med pakkeforløp innen psykisk helse og rus som ble lagt frem i kort tid før korona-nedstengingen, var heller nedslående: Innføring av pakkeforløp ser ikke ut til å gi nevneverdig utslag på tid brukt på samhandling, verken med henviser eller kommunen, heter det i den første evalueringen. Det ble blant annet pekt på at viktige IKT-verktøy manglet for å få på plass monitorering og hente ut de ønskede effekter. En kan spørre seg om det er lurt å innføre flere pakkeforløp innen feltet før en har rettet på viktige mangler innen pakkeforløpene som allerede er innført. 
På den annen side har Legeforeningen i en resolusjon fra faglandsrådsmøtet i 2019 pekt på det akutte behovet for å redusere overdødelighet av somatisk sykdom blant pasienter med alvorlig psykisk lidelse eller ruslidelse 
(https://www.legeforeningen.no/contentassets/d3e07362e5b14115af1aec6da79947f6/resolusjonen-2019.pdf). 
I resolusjonen beskrives det at pasienter med alvorlig psykisk sykdom og/eller ruslidelse opplever helsetap på mange områder, og disse pasientene dør flere år tidligere enn resten av befolkningen. En stor del av overdødeligheten skyldes kroppslig sykdom som det finnes behandlingsmuligheter for, særlig hjerte- og karsykdom, kreft og lungesykdommer. Det etterlyses en økt bevissthet i helsetjenesten om at psykisk sykdom og ruslidelse er risikofaktorer for somatisk sykdom. Det må gjøres en samlet innsats fra somatikken og psykiatrien for å rette opp den forskjellen som er uverdig et helsevesen som vårt. I resolusjonen pekes det nettopp på innføringen av pakkeforløpene som et innsatspunkt helsemyndighetene rådes til å se nøye på.  
Få steder settes evnen til å få helsetjenestene innen somatikk og psykiatri til å samhandle på prøve som nettopp innen håndtering av akutte rusmiddeloverdoser. Disse pasientene blir håndtert primært av ambulansepersonell og legevakt prehospitalt, før de som oftest legges inn via akuttmottak i somatisk sykehus, for deretter å ha behov for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ofte er den akutte rusoverdosen noe som kommer på toppen av en kronisk lidelse. Det dreier seg altså om samhandling mellom førstelinje- og andrelinjetjenester, samt et behov for akuttbehandling og håndtering i et forløp over tid. Pakkeforløpene baserer seg som tidligere omtalt, på anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler. Pakkeforløpene virker normerende ikke minst gjennom å klargjøre hvilke forventninger de ulike instansene kan ha til hverandre for å kunne tilby pasientene et best mulig og sammenhengende tilbud. 
Pakkeforløpskapitlet benytter en vid definisjon av overdose. Den spesifiserer ikke type rusmiddel, men hvor alvorlig overdosen vurderes å være. Dette synes NFA er fornuftig.  De alvorlig opioidoverdosene er opplagte, men at alkoholforgiftning nevnes spesifikt, synes vi er svært bra. Helsedirektoratets forslag til pakkeforløp inneholder gode drøftinger av håndtering av taushetsplikt og informasjonsdeling i denne spesielle øyeblikkelig hjelp-situasjonen. Vi skulle ønske at en i forlengelsen av dette også tydeliggjorde ansvaret for varsling av rusmiddelmisbruk til andre instanser. F.eks at sykehusene plikter å varsle når vedkommende har førerkort og hvor det bør vurderes å inndra førerkort pga rusmiddelmisbruk. Sett fra fastlegekontoret ser en ikke sjelden at sykehusene unnlater å sende varsel til fylkeslegen. Dette gjør at en kan miste en viktig motiverende faktor til å arbeid mot å få kontroll på et misbruk gjennom oppfølging med prøvetaking i etterkant for å få tilbake førerkortet.  Dersom varsling overlates til f.eks fastlege i etterkant av utskrivelse settes lege-pasientrelasjonen på prøve. 
NFA støtter anbefalingen om fritak til krav om egenandel i oppfølgingen etter overdose.  Mange pasienter med rusproblemer har også har økonomiske vansker. Det bør ikke være økonomiske grunner som gjør at pasientene takker nei til videre behandling. NFA mener egenandel på helsetjenester er uheldig av sosioøkonomiske hensyn. Fritak for egenandel bør utvides og gjelde alle pasientgrupper innen psykisk helsevern og rusbehandling. Det vil være et uheldig signal om en overdose skal være inngangsbilletten for å ha råd til å motta oppfølging for et rus- eller avhengighetsproblem. 
 
Det foreslås også at Pakkeforløp rusbehandling (TSB) endrer navn til Pakkeforløp rus- og avhengighetsbehandling. Begrunnelsen er at dette vil gi bedre samsvar mellom tittel og definisjon/startpunkt i pakkeforløpet. Dette er en navneendring som vi synes er fornuftig. Dersom det er behov for en forkortelse/akronym, håper vi samtid det finnes en som er enklere å avlede enn TSB for pakkeforløp rusbehandling. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marte Kvittum Tangen                Ståle Onsgård Sagabråten  
leder NFA                                        styremedlem NFA